Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1890-1920

Naam Johanna P. van Riet (1/7/1857)
Naam Lucia E. H. P. Ridder (2/3/1873)
Naam Albertus C. W van Riet (6/10/1877)
Naam Alida de Rie (10/6/1861)
Naam Dieuke Riederis (14/9/1863)
Naam Tjitske Riemersma (18/8/1873)
Naam Catharina J. de Ridder (20/12/1873)
Naam Susanna Riekwel (21/2/1878)
Naam Johanna M. de Ridder (21/11/1878)
Naam Gerritdina van Riel (23/9/1864)
Naam Anna M. G. te Riele (25/7/1875)
Naam Alida van Riesen (28/10/1848)
Naam Jozefus A. M. de Ridder (30/8/1875)
Datum document 1895
Periode 1895-1900
Deel Dienstboderegister, P-Z
Archiefnummer 679
Archiefnaam Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 33539
Pagina 40
Afkomstig uit archief 679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, inv.nr. 33539