1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


1.2.1.8.2.16 Over- en Nederasselt


Bestanddelen
Stukken betreffende de verpachting van de uiterwaarden en de verkoop van hooigras, 1823 - 1967, 3 omslag
Stukken betreffende de aanschrijving van de commandant van de Genie te Grave om de werkzaamheden aan de Maaskribben te staken, daar deze gelegen zijn binnen de kring van de vesting Grave, 1825 - 1827, 1 omslag
Stukken betreffende de eindafrekening tussen het voormalige Ambt van Maas en Waal en de dorpspolders Over- en Nederasselt en Winssen Ambts, die in 1838 naar het polderdistrict Rijk van Nijmegen zijn overgegaan, 1845, 1 omslag
Stukken betreffende de pacht van de Nederlandse Staat van aanwassen langs de Maas onder Balgoij, Nederasselt en Wijchen, 1911-1960,
Stukken betreffende de verkoop aan het Rijk van grond onder Balgoij, Nederasselt en Wijchen ten behoeve van de verzwaring van de dijk langs de Maas; met kaart, 1937-1938,
Akte van ruiling met het het RK Parochiaal Armbestuur van Wijchen van een perceel weiland, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nr. 826, tegen twee percelen bouwland, kadastraal gemeente Wijchen, sectie H nrs. 1397 en 1398, 1950, 1 katern
Akte van aankoop van de gemeente Overasselt van een gedeelte van het Schansstraatje, 1952, 1 katern
Stukken betreffende het verzoek van de contactcommissie Ruilverkaveling te Overasselt tot deelname aan de vrijwillige ruilverkaveling, 1960, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvraag van een ontgrondingsvergunning bij de provincie Gelderland door de Fa. Swets, Dols en Heuff, grint- en zandbedrijf, baggeronderneming te Nijmegen, voor percelen grond onder Overasselt, waaronder percelen van het gasthuis, 1971 - 1977, 1 omslag