2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.2 RK Kerk


Bestanddelen
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over het verlenen van rijkssubsidies aan parochies voor de bouw en verbouwing van kerkgebouwen en pastorieën, 1814 - 1841, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur van Gelderland over het gezamenlijk beheer van de eigendommen en de belegging van gelden door de Broerkerk aan de Broerstraat en de Regulierenkerk aan de Molenstraat, 1816 - 1819, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur van Gelderland over het verlenen van traktementen, toelagen en pensioenen aan pastoors, kapelaans en andere priesters, 1816 - 1891, 3 omslag
Stukken betreffende maatregelen bij de overdracht van de St. Augustinuskerk en -pastorie aan de Augustijnenstraat door pastoor J.J. Smeijers aan pastoor Van Haren, 1818, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van gegevens aan de gouverneur over het collatie- of presentiegeld in parochies, 1819, 1 omslag
Staten van opbrengsten uit eigendommen van parochies, 1819, 1 omslag
Geleidebrief van de gouverneur bij twee verzoekschriften van Th. Esseling om ontslagen te worden als lid van de 'Commissie uit de R.K. Gemeente', 1821, 1 stuk
Stukken betreffende de deelname aan een landelijk onderzoek naar de bemoeienis van de Pauselijke Stoel met kerkelijke aangelegenheden van het wereldlijk gezag, 1825, 1 omslag
Stukken betreffende het plaatsen van klokkentorens op de St. Augustinuskerk aan de Augustijnenstraat en de St. Franciscuskerk aan de Doddendaal in strijd met het koninklijk besluit daartegen, 1825, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar de weigering van R.K. geestelijken om het huwelijk van de zoon van meesterkuiper F. Hageman in te zegenen, 1828, 1 omslag
Stukken betreffende de toezending van stukken aan de gouverneur in verband met de goedkeuring van de aan- en verkoop van onroerende goederen door de Minderbroeders, 1830 - 1836, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering en goedkeuring van de aankoop door het kerkbestuur van de Regulierenparochie van onroerende goederen in de Molenstraat, 1838 - 1842, 1 omslag
Stukken betreffende maatregelen bij de weigering van pastoor Theodorus de Jong om kerk en pastorie van de Minderbroeders aan de Houtstraat te ontruimen ten behoeve van zijn opvolger, 1841, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over de koninklijke goedkeuring van de oprichting van de R.K. Gemeente te Hatert, de verlening van gemeente- en rijkssubsidie voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie, de inrichting en het gebruik van een houten schuur tot noodkerk, alsmede de vaststelling van de jaarwedde van de te benoemen pastoor, 1841 - 1855, 1 omslag
Afschrift van het reglement van de Vereeniging van Zusters van Liefde te Tilburg, met bijlagen, 1848, 1 omslag
Verzoekschrift van het kerkbestuur van de Parochie van de H. Franciscus betreffende de bouw van een nieuwe kerk aan de Doddendaal; met bestek en voorwaarden, en schetstekening, 1879, 1 omslag
Brief van het kerkbestuur van de H. Augustinusparochie waarin het instemt met het raadsbesluit over de grensbepaling van grond in de zogenaamde Noorduijngas, en verzoekt om het raadsbesluit tot goedkeuring van de bouw van een nieuwe kerk aan gedeputeerde staten toe te zenden, 1883, 1 stuk
Geleidebrief van de commissaris van de koning bij een verzoekschrift van C.J. Dietvorst, pastoor van de Parochie van de H. Antonius te Neerbosch, 1893, 1 stuk
Mededeling van het kerkbestuur van de St. Dominicusparochie dat de kerkdiensten in de nieuwe kerk aan de Berg en Dalseweg zullen beginnen, 1894, 1 stuk
Correspondentie met de commissaris van de koningin betreffende de oprichting van dekenaten en parochies door de bisschop van 's-Hertogenbosch, 1910 - 1934, 1 omslag
12