2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.5 Jacht en visserij


Bestanddelen
Bekendmaking van gedeputeerde staten betreffende de bepalingen waaraan het vistuig moet voldoen, 1815, 1 omslag
Stukken betreffende een in het Schependom te houden wolvenjacht, 1815 - 1816, 1 omslag
Bekendmakingen van de gouverneur en gedeputeerde staten betreffende het openen en sluiten van het jachtseizoen, 1815 - 1847, 1 omslag
Bekendmakingen van de gouverneur en gedeputeerde staten betreffende de sluiting van het visseizoen, 1816 - 1833, 1 omslag
Stukken betreffende het verlenen van jacht- en visvergunningen, 1817 - 1945, 24 omslag
Stukken betreffende de benoeming van veldwachters tot buitengewone jachtopzieners, 1827 - 1831, 1 omslag
Minuut van een brief aan de gouverneur over schade aan de visserij door de vorst, 1830, 1 stuk
Stukken betreffende maatregelen tegen misbruiken in de haringhandel, 1837 - 1838, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van de klacht van de graaf van en tot Hoensbroek over de inbeslagname van een naar de stad verzonden geschoten reebok, 1841, 1 omslag
Stukken betreffende het verbod honden los laten lopen in het Schependom in verband met de jacht, 1841, 1 omslag
Brief van de houtvester te Ubbergen betreffende de intrekking van het verbod tot het vissen met de aalschaar, 1845, 1 stuk
Stukken betreffende de regeling, verpachting en bevordering van de zalm- en prikkenvangst, 1851 - 1877, 1 omslag
Verzoekschrift van de Vereeniging van jachtliefhebbers om het alleenrecht op de jacht te verlenen op de gemeentegrond, 1852, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over de jacht en visserij aan de ontvanger der registratie te Nijmegen, 1852, 1 omslag
Stukken betreffende het optreden tegen onwettig vervoer van wild door particulieren, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over de opzichters van jacht en visserij aan de commissaris van de koning, 1853 - 1857, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van gegevens over de jachtvelden en het voorkomen van schadelijk gedierte aan de commissaris van de koning, 1860 - 1863, 1 omslag
Minuut van een mededeling aan gedeputeerde staten dat er geen misbruik gemaakt wordt bij het vissen met kuilen of schepnetten, 1863, 1 stuk
Stukken betreffende bezwaren tegen het voornemen van gedeputeerde staten om de jacht op hazen later in het seizoen te openen, 1869, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van het jacht- en visrecht, 1873 - 1897, 1933, 1 omslag
12