679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen 1818 - 1994


Rubriek: 1.1 Bevolkingsregisters
Serie: 33163-33542 Bevolkingsregister, 1900 - 1910, 115 deel
Voorwaarden voor raadplegingAlle registers van vóór de invoering van persoonskaarten, circa 1936, zijn openbaar. De openbaarheid van de Nijmeegse persoons- en archiefkaarten wordt geregeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba, Stb. 1994, nr. 494) en het daarop gebaseerde Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, nr. 690). Art. 91, lid 1, van genoemd besluit bepaalt dat gemeenten nog 75 jaar na inwerkingtreding van dat besluit (dus tot 1 oktober 2069) dienen zorg te dragen voor de persoons- en archiefkaarten. Dit impliceert dat voorlopig alleen de geregistreerde zijn of haar eigen persoons- of archiefkaart mag inzien (Wgba, art. 79, lid 2). Hiertoe dient hij of zij zich te legitimeren door middel van paspoort of rijbewijs. Pas per 1 oktober 2069 mogen persoons- en archiefkaarten door derden worden ingezien. Wel mag vóór die tijd aan derden een beperkt aantal gegevens uit de kaarten worden verstrekt. In Nijmegen is het beleid hiervoor vastgelegd in art. 7 van de Privacy-verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2004). Het komt er op neer dat ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, statistiek of genealogisch onderzoek betreffende individuele personen, ‘ook als zij niet met naam zijn aangeduid’, de volgende gegevens mogen worden verstrekt: de naam, de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot of geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot of geregistreerde partner, het adres, de geboortedatum, (evt.) de datum van overlijden, (evt.) de gemeente van inschrijving (de gemeente waarheen de betrokkene vertrokken is). Daarnaast kan de gemeentearchivaris in bijzondere gevallen aan derden nog een aantal andere gegevens (als bedoeld in art. 100, lid 3, van de Wgba) verstrekken, ‘voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad’.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen 1818 - 1994, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….