960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 276-297 Protocol, houdende akten van afstand van boedels of aanvaarding onder beneficie van inventaris, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en geparafeerd door de president van genoemde rechtbank., 1811 - 1838, 22 deel
Geen informatie beschikbaar.