52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


Rubriek: 1.2.2.2.2.1 Statistiek
Serie: 878-883 Stukken betreffende de opgave van huurprijzen en wijzigingen in de huurprijzen voor woningen van de gemeente en van woningbouwverenigingen, ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1936 - 1941, 6 omslag
Archiefvormer
Geautoriseerde naamDienst Bouw- en Woningtoezicht
Andere namenBouw- en Woningtoezicht Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1915-1949
PlaatsNijmegen Ridderstraat 23
Nijmegen Waldeck Pyrmontsingel 14-16
Nijmegen Hertogstraat 46
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting
Geschiedenis van het archiefIn 1906 werd de toenmalige dienst Gemeentewerken uitgebreid met drie ambtenaren, die speciaal belast werden met het Bouw- en Woningtoezicht. Toen zij in 1915 verhuisden naar het pand in de Ridderstraat, hebben zij het tot dan toe door hen gevormde archief meegenomen. Het register van verkochte bouwterreinen, dat aanvangt in 1903 (zie inv.nr. 573) en het register van verleende hinderwetvergunningen met de daarbij behorende klapper, die beide aanvangen in 1889 (zie inv.nrs. 1016, 1017), vertonen een duidelijke verandering van handschrift in 1906. Daaruit heb ik geconcludeerd, dat beide registers tot 1906 zijn bijgehouden door een ambtenaar van Gemeentewerken en vanaf 1906 door één van de drie nieuw benoemde ambtenaren. Mijns inziens behoren de van 1906 tot 1915 gevormde stukken en de bovengenoemde registers mede tot het archief, omdat zij de neerslag van werkzaamheden betreffen, die, hoewel niet in strikte zelfstandigheid uitgevoerd, door de funktiescheiding binnen Gemeentewerken, wel als zodanig aangemerkt moeten worden.
Ook de einddatum vraagt een nadere verklaring. Ingevolge het raadsbesluit van 13 juli 1949 worden met ingang van 1 oktober 1949 de drie afzonderlijke diensten Gemeentewerken, Stedebouw, en Bouw- en Woningtoezicht opgeheven en wordt de dienst Publieke Werken en Volshuisvesting (P.W. en V.) opgericht, waaronder de drie opgeheven diensten als afdelingen komen te ressorteren. De directeur van P.W.en V. maakt op 13 december 1949 aan zijn afdelingen bekend, dat voorlopig elke afdeling zijn eigen administratie blijft voeren, omdat de centrale behuizing nog niet gereed is. Met ingang van 1 januari 1951 wordt het kantoor "boekhouder gemeentediensten" als zelfstandige tak van dienst opgeheven en min of meer vervangen door de op te richten vierde afdeling van P.W. en V., "Administratie". Geleidelijk aan betrekken (onderdelen van) de afdelingen het nieuwe pand aan de Canisiussingel, wat onder andere tengevolge van stremmingen in de financiering, eerst in 1954 voltooid is.
Gelet op de series ingekomen en minuten van uitgaande stukken, op genoemd schrijven van de directeur van P.W. en V., op de verhuizing van de afdeling Bouw- en Woningtoezich per 1 januari 1952 naar het centrale gebouw en op de diverse andere aanwijzigingen (invoering code V.N.G., poststempel, e.a.) is besloten als einddatum van het archief in principe 31 december 1951 aan te houden, met uitzondering van de doorlopende series en registers. In de praktijk is de scheiding echter moeilijker te maken, althans voor enige categorieën van stukken. Aangezien de werkzaamheden nauwelijks veranderingen ondergingen na 1949 zijn diverse stukken, voornamelijk registers, door dezelfde ambtenaren voor dezelfde taken in gebruik gebleven (zie bijvoorbeeld inv.nrs. 277, 290, 296, 971).