2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Verzoekschrift van L. Seegers om een vergunning voor de bouw van een woning aan de Grotestraat met een hoogte van meer dan tweemaal de breedte van de straat, 1879, 1 stuk
Stukken betreffende een rechtszaak tegen B.J.J.F. Bahlmann te Amsterdam over de ontruiming van erfpachtgronden nabij de Nieuwe Haven, 1879 - 1880, 1 omslag
Stukken betreffende een rechtszaak tegen J. van den Boogaard te Nijmegen over het wegnemen van zijn op de vestingwal bij de Kat staande windkorenmolen, 1879 - 1881, 1 omslag
Bestek en voorwaarden voor de sloop van enige gemeentegebouwen en de bouw van een bank van lening met directeurswoning op een terrein op de hoek van de Pikkegas en Hessenberg, tevens uitkomend op de Hezelstraat, met tekeningen, 1889, 1 deel; 2 stuk
Stukken betreffende plannen tot sloop van de Bottelpoort, 1900, 1 omslag
Gemeentelijke verordeningen op het terrein van het bouwen van panden, 1903 - 1907, 1 band
Staten van bouwvergunningen, 1906, 1 omslag
Verzoekschrift van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees - Neerbosch om de fundamenten van de kerk in Hees ten behoeve van ontvochtingswerkzaamheden te mogen ontgraven, en de bomen op het kerkhof te mogen snoeien , 1906, 1 stuk
Stukken betreffende de instelling van een huurcommissie, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende de aanbieding door de Bouwvereniging 'Huis en Hof' van de jaarrekening van inkomsten en uitgaven over 1916, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar de instelling van een fonds ter tegemoetkoming in de kosten van huisvesting van grote gezinnen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van bepaalde belanghebbenden over de jaren 1922 - 1923 om medewerking tot het verkrijgen van een rijkspremie voor de bouw van woningen, met tekeningen, 1922 - 1925, 3 omslag
Stukken betreffende het verzoek om storting van het afgesproken bedrag ten bate van Woningvereniging Nijmegen nu de muur tussen haar woningen op het terrein bij het ontsmettingsgebouwtje op de voormalige mestbergplaats Tollenstraat is voltooid; met tekening, 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van een rijksbijdrage in het exploitatietekort van de bouw en exploitatie van 50 arbeiderswoningen nabij de Willemsweg door Woningvereeniging Nijmegen, 1926, 1 omslag
Bouwverordening met stukken betreffende de vaststelling en wijziging, 1934, 1939, 1 omslag
Stukken betreffende een schrijven van L. van Brink over de betaling van het waterabonnement voor de percelen Snijderstraat 31 en 33, 1936, 1 omslag
Stukken betreffende het verkleinen van de voortuinen voor woningbouw aan de Graafseweg ten westen van de Paddepoelseweg, 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de huisvesting van de bewoners van de door de Duitse weermacht gevorderde woning aan de Nieuwe Markt 92 in een door de gemeente gevorderde woning aan de Koolemans Beijnenstraat 162, 1942 - 1943, 1 omslag
Extract uit de gestencilde notulen van een vergadering van burgemeester, wethouders, diensthoofden en afdelingschefs ter Secretarie met plaatsvervangers betreffende de sanering van de oude stad, 1943, 1 stuk
Stukken betreffende schade aan woningen van Woningvereniging Nijmegen naar aanleiding van het bombardement van 22 februari, 1944, 1 omslag