1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000


Archiefvormer Gemeente Gendt (1818-2000)
Periode 1936 - 2000
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijke handelen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid was een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamde ‘medebewind’: het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Omvang 229,375 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording D.J. Prins en C.H.M. Janssen (RAN), J. van der Heijden (AoB) (2017)
Geschiedenis van het archief Omstreeks 1935 startte de gemeente Gendt met de ordening van haar archief volgens het zaaksgewijze stelsel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het archief liep schade op als gevolg van oorlogsgeweld in de periode september 1944 tot april 1945. Uit de verslagen van de provinciale archiefinspectie blijkt dat de gemeente haar archiefbeheer in de jaren na de oorlog weer goed op orde bracht. In 1969 stelde de gemeenteraad de Archiefverordening Gendt 1969 vast, die werd vernieuwd in 1995.
Door de groei van de gemeentelijke organisatie nam vanaf 1970 de druk op de archiefvorming toe. In 1985 verhuisde de dienst Gemeentewerken naar het pand Markt 22. De voor deze dienst relevante archieven verhuisden mee, waarna sanering van deze archieven lange tijd achterwege bleef. Naast de aparte serie bouwvergunningen ontstonden er nu ook aparte series milieuvergunningen en bestemmingsplannen. Ook beheerde Gemeentewerken haar eigen tekeningenarchief en waren er decentrale archieven voor Bevolking en Burgerlijke Stand, en voor Sociale Zaken. In 1998 constateerde de archiefinspectie een onderbezetting bij de archiefafdeling. De inspectie drong aan op sanering van alle archieven, mede met het oog op de naderende opheffing van de gemeente. In 2001 ging de gemeente op in de gemeente Lingewaard. De archieven van Gendt werden in de archiefruimten van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Huissen geplaatst en de reeds aangevangen sanering werd voortgezet. Men maakte een begin met het invoeren van de oorspronkelijke toegang in het dossiersysteem FileTrak, maar rondde dit niet af, zodat dit archief geruime tijd twee toegangen kende.
In 2011 ging de gemeente Lingewaard een dienstverleningsverband aan met het Regionaal Archief Nijmegen, waarna het archief werd overgeplaatst naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. In de jaren 2015-2016 is het archief bewerkt en materieel verzorgd. Alle archiefstukken zijn ontdaan van metaal en plastic. De lichtdrukken groter dan A3 zijn in ‘bijlage-enveloppen’ gedaan. De nog aangetroffen ‘zure’ omslagen zijn vervangen door zuurvrije.
Verwerving Overplaatsing 2011, overbrenging 2017
Aanvullingen In 2017 zijn de uitbreidings- en bestemmingsplannen aangevuld met gewaarmerkte stukken uit het archief van de Provincie Gelderland.
Selectie De gemeenten Gendt en Lingewaard vernietigden archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden. Ook bij de bewerking van het archief in 2015-2016 is selectie op vernietiging op grond van deze lijsten toegepast. Lijsten van de voor 2001 vernietigde bestanddelen zijn opgenomen in dit archief (inventarisnummer 1920) en die van de latere vernietigingen in het archief van de gemeente Lingewaard vanaf 2001. Van de tijdens de bewerking in 2015-2016 geselecteerde dossiers is een apart overzicht gevoegd in het beheerdossier van het Regionaal Archief Nijmegen.
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend archief volgens de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De wijzigingen in de code hebben in de loop der jaren geresulteerd in aanpassingen van coderingen. De code uit 1992 is als laatste gebruikt en die is dan ook bij de bewerking in 2015-2016 als leidraad gehanteerd.
Bij de overplaatsing in 2011 bestond er een digitale toegang op het archief in het dossiersysteem FileTrak en een toegang in Word. Deze toegangen zijn samengevoegd en bewerkt tot één toegang in Atlantis A&I.
De decentraal gearchiveerde series registers burgerlijke stand en bevolking, de bouw- en mileuvergunningen, de bestemmingsplannen en de technische tekeningen zijn in dit archief opgenomen in de bijhorende onderwerpsrubriek. In de serie bestemmingsplannen bleken veel officiële documenten te ontbreken.
Dossiers met stukken van zaken begonnen vóór 1935 maar afgerond na 1935 zijn niet gesplitst en beschreven in het archief 1935-2000. In het archief Gendt 1818 - 1935 is dan een verwijzing opgenomen.
Tijdens de bewerking bleken soms stukken betreffende eenzelfde zaak over meerdere mappen te zijn verspreid. Die stukken zijn samengevoegd. Ook zijn mappen op zaak of onderwerp gesplitst, waarbij een deel het dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg. De nummers van de vervallen en gesplitste dossiers zijn vermeld bij de dossiers waarmee zij zijn samengevoegd.
In enkele mappen zijn stukken te vinden die betrekking hebben op zaken die pas na de opheffing van de gemeente Gendt per 1 januari 2001 werden afgerond.
De rubricering is gebaseerd op de indeling van de basisarchiefcode. Bij de bewerking in 2015-2016 zijn een aantal verschillende sub-classificaties op een gemeenschappelijk rubrieksniveau samengevoegd.
Van dossiers die tijdens de bewerking niet zijn aangetroffen en zoek bleven, is een apart overzicht samengesteld.
De aangetroffen archiefstukken van het industrieschap Gendt-Bemmel zijn uit dit archief genomen en als apart archief beschreven.
Voorwaarden voor raadpleging Het raadplegen van archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, is alleen mogelijk met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Publicaties Verslagen van de provinciale archiefinspectie over 1947-2001.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".