420 Buitenpolder Winssense Waarden 1951 - 1958


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Buitenpolder Winssense Waarden (1951-1958)
Periode 1951 - 1958
Bereik en inhoud Het archief bevat alleen stukken vanaf 1951. Het is niet duidelijk of de buitenpolder toen pas is opgericht, of dat oudere stukken verloren zijn gegaan. Er zijn veel seriegewijze geordende stukken (vergaderstukken, financiële administratie) en daarnaast stukken over de organisatie van de dienst en de taakuitvoering.
Het in de titel van de inventaris vermelde beginjaar is het jaar van het oudst bewaard gebleven stuk en dus niet van de oprichting van de organisatie. Het eindjaar is het jaar waarin de polder werd opgeheven.
Omvang 0,3125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Circa 1965 werden de archieven van de dorpspolders en buitenpolders van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen beschreven in één, doorlopend genummerde, inventaris. Later werden door het RAN voor de diverse archieven afzonderlijke toegangen aangemaakt. In 2022 werd een groot aantal aanvullingen verwerkt in die toegangen.
Verwerving Ingebruikgeving 1972.
Aanvullingen In 2022 is uit een grote hoeveelheid aanvullingen op diverse archieven van waterschappen bij het RAN, ook een aantal stukken toegevoegd aan de archieven van de dorpspolders en buitenpolders.
Selectie In 2022 zijn uit de archieven van de dorps- en buitenpolders ter vernietiging geselecteerd de bijlagen bij de jaarrekeningen, (hulp)kasboeken en kohieren van belastingschuldigen van ná het boekjaar 1945/1946 tot aan de opheffing van die polders per 1 juli 1958. Als de jaarrekening en/of de grootboeken (registers van ontvangsten en uitgaven ingedeeld naar begrotingsposten) over een bepaald jaar niet bewaard zijn gebleven, zijn de genoemde stukken echter bewaard.
Ordening De inventaris is kent een onderverdeling in een viertal hoofdrubrieken. Naast een rubriek Algemeen en enkele rubrieken met betrekking tot de organisatie van de polder is er een rubriek over de taakuitvoering (waterstaatswerken).
Voorwaarden voor raadpleging Het archief is openbaar.
Taal en schrift Nederlands.
Publicaties A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst, z.pl. 2004.

H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650 Jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 420 Buitenpolder Winssense Waarden 1951 - 1958, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".