2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Stukken betreffende de instelling van een huurcommissie naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Huurcommissiewet en de benoeming van commissieleden, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende het niet tegen gunstige rente kunnen afsluiten van leningen door woningbouwverenigingen, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende het huren van het Rijk van voormalige militaire gebouwen voor de tijdelijke huisvesting van door de woningnood getroffen gezinnen, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen J. Kirberg wegens overtreding van de bouwverordening door het zonder vergunning uitbreiden van het ketelhuis van zijn jamfabriek aan de Weurtseweg, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoekschrift van bewoners om de buitenste rij bomen aan de Oranjesingel en Canisiussingel te mogen rooien in verband met overlast door die bomen, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van woningen voor rijksambtenaren, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van J.J.A. Severijn, A. Duynstee en de weduwe van J. van de Weerden om een gemeentewoning te mogen huren, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een klacht over de huisvesting van het gezin J.W. Nikkelen, 1936 - 1937, 1 omslag
Stukken betreffende de huur van het Rijk van de voormalige bakkerij achter de Hessenberg voor het huisvesten van gezinnen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop en verbetering van woningen in de Nonnenstraat en de Grotegas, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het wegnemen van een tuinhek bij het winkelpand van J. Gotlieb op de hoek Verlengde Hezelstraat en Spoorbrugstraat, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de stichting van een verblijf voor oud-Indische militairen, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een voorstel van de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht om een houten gebouw aan de Berg en Dalseweg 124 af te breken, 1919, 2 stuk
Brieven en lijst van Bureau Huisvesting en Evacuatie van de gemeente bij Bureau Militaire Zaken betreffende gevorderde panden ten behoeve van door de oorlog getroffen bedrijven, 1945, 1 omslag
Brief van P. van Daal, meesterbakker in de Hezelstraat, hoek Bottelstraat, met het verzoek om vergunning tot herstel van de gevel van zijn huis aan de Waalkade sectie D nr. 655, die door ijsgang beschadigd is, met akkoordverklaring van de gemeentearchitect, 1861, 1 stuk
Stukken betreffende de wederopbouw van de Sint Stevenskerk en het herstel van de raadszaal in het stadhuis naar aanleiding van het bombardement van 22 februari 1944, 1944, 1 omslag
Besluit van de gouverneur van Gelderland betreffende de afkondiging in de gemeenten van de provincie van een koninklijk besluit over de vernieuwing van hypotheekinschrijvingen, 1821, 1 stuk
Spitten en ontdoen van hakhoutstobben van een perceel grond aan de Broekstraat te Neerbosch ten behoeve van J.P.A. Cornelissen aan de Teersdijk 104, 1939,
Stukken betreffende de bouw en de inrichting tot woning van een gedeelte van de voormalige Windmolenpoort, alsmede stukken betreffende onderhandelingen met mr. broodbakker J.A. van den Boogaard over de door hem aangevraagde afstand van gemeentegrond, 1860 - 1861, 1 omslag
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om te onderhandelen met de betreffende eigenaren over het wegruimen van een molen op de wal bij de Oude Haven, een molen op de wal bij de Regulierstraat en één buiten de Molenpoort, [circa 1878], 1 stuk