2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Afwijzing van een verzoek van H.C. ten Horn om een woning aan de Burgemeester van Schaeck Mathonsingel 5 te mogen inrichten als hotel, 1934, 1 omslag
Verzoek van meestersmid G.J. Geveling om een vergunning om zijn bedrijf te verplaatsen van de Ubbergseweg 2-10 naar een terrein tussen de Ooijsluis en de oude machinefabriek in verband met de bouw van de Waalbrug; met situatietekening, 1934, 1 omslag
Bouwverordening met stukken betreffende de vaststelling en wijziging, 1934, 1939, 1 omslag
Klacht over de huisvesting van het gezin J.W. Nikkelen, 1936 - 1937, 1 omslag
Verkleinen van de voortuinen voor woningbouw aan de Graafseweg ten westen van de Paddepoelseweg, 1938, 1 omslag
Huisvesting van de bewoners van door de Duitse Weermacht gevorderde woning aan de Nieuwe Markt 92 in een door de gemeente gevorderde woning aan de Koolemans Beijnenstraat 162, 1942 - 1943, 1 omslag
Extract uit de gestencilde notulen van een vergadering van burgemeester, wethouders, diensthoofden en afdelingschefs ter Secretarie met plaatsvervangers over de sanering van de oude stad, 1943, 1 stuk
Aanmelding van woningbouwverenigingen en -stichtingen bij de Ondervakgroep Exploitatie van en handel in Onroerende Zaken te Amsterdam, 1943, 1 omslag
Wederopbouw van de Sint Stevenskerk en het herstel van de raadszaal in het stadhuis naar aanleiding van het bombardement van 22 februari 1944, 1944, 1 omslag
Schade aan woningen van Woningvereniging Nijmegen naar aanleiding van het bombardement van 22 februari, 1944, 1 omslag
Stukken betreffende noodgebouwen, 1944-1946, 6 omslag
Brieven en lijst van Bureau Huisvesting en Evacuatie van de gemeente bij Bureau Militaire Zaken betreffende gevorderde panden ten behoeve van door de oorlog getroffen bedrijven, 1945, 1 omslag
Financiële verrekening met de Inspectie der Domeinen van het gebruik door de gemeente van lokalen van de St. Annastichting aan de Groesbeekseweg 329 in de jaren 1944-1945, 1945 - 1947, 1 omslag
Verlenen van vergunningen aan derden tot (gedeeltelijke) onttrekking van woningen aan de bestemming, 1919 - 1946, 1 omslag
Voorschriften voor en goedkeuring van het verlenen van bouwvergunningen, 1919, 1934 - 1944, 1 omslag
Aankoop van percelen grond en financiering van de bouw van 31 middenstandswoningen tussen de Heydenrijkstraat en de Mesdagstraat door Bouwvereeniging 'Huis en Hof'; met tekeningen, 1920 - 1922, 1939, 1 omslag