232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.2.1 Algemeen


Bestanddelen
'Pachtboeken', registers van verpachte boerderijen en landerijen, en verhuurde huizen, 1566 - 1810, 5 deel
Leggers van te ontvangen en te betalen renten, aangelegd in 1593, in 1613 en circa 1640, 1593 - 1660, 1 band
Extract uit de rekening van Derick van Lewen als rentmeester van het Regulierenklooster en het kapittel van Sint-Steven over 1592 betreffende de roggerenten die door het gasthuis mogen worden geind, 1595, 1 katern
Register met regesten van charters betreffende onroerende goederen en renten van de samengevoegde gasthuizen, [circa 1595], 1 deel
Magescheid, opgericht tussen de gebroeders Rein, Jelis en Johan Janssen de Bie, ten overstaan van de magescheidslieden, waarbij onder meer goederen in de stad, het schependom en in het Rijk worden verdeeld , 1604, 1 charter
Testament voor schepenen van Nijmegen van Roeloff Aentss, hieraan getransfigeert een akte voor schepenen van Nijmegen waarbij dit testament wordt herroepen, 1616, transfix 1626, 2 charter getransfigeerd
Kwitantie voor Jan Vermeulen wegens de betaling van door het Kwartier van Nijmegen geheven schoorsteengeld, 1637, 1 stuk
Stukken betreffende verkopingen en verpachtingen van bouwhoven, landerijen en gewassen, 1642 - 1718, 3 omslag
'Rentboek aengaende het Gasthuis', register van allerlei inkomsten en uitgaven, 1646 - 1653, 1 deel
Register van ontvangen pachten, huren en renten, 1657 - 1676, 1 deel
Stukken betreffende verrekeningen betreffende de verponding (1694) en en de pachtoortjes (1714) met de ontvanger en de collecteur, 1694, 1714, 1 omslag
Rekeningen voor werkzaamheden aan kribben, 1710, 1 omslag
Stukken betreffende de overeenkomst met de Kruis, Ellendige en Heilige Geest Broederschappen waarbij de wederzijds verschuldigde grond- en rogrenten worden opgeheven, 1712, 1 omslag
Register van grond- en roggerenten, huren, pachten en houtgewas, [circa 1715 - 1737], 1 deel
Register van pachten en huren, alsmede een memorie van de uitdeling van kaas, wijn, jenever en brandewijn; met alfabetische trefwoorden- en naamindexen, 1739 - 1748, 1 deel
Register van de verkoop van gewassen en de verpachting van huizen, bouwhoven en landerijen, 1750 - 1776, 1 deel
Memorie betreffende in het openbaar verkocht wordende onroerende goederen in de stad en omgeving, 1753, 1 stuk
Register van ontvangen grond- en rogrenten, 1804 - 1810, 1 deel