2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.15.3.1 Nederlands Hervormde Gemeenten


Bestanddelen
Bekendmaking van het college van gedeputeerde staten, waarin het eigenaren van gebouwen en landerijen, belast met 'uitgangen' van korentienden, etc. ten behoeve van predikanten, oproept om deze alsnog af te dragen, 1815, 1 omslag
Circulaire van de gouverneur betreffende de wering van ongeoorloofde godsdienstoefeningen door personen die zich verklaard hebben te zijn afgescheiden van de Nederlands Hervormde Gemeente, 1835,
Bouw van het evangelisatielokaal 'Pniel' aan de Fortstraat, 1936,
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur en het Provinciaal college van toezicht op de administratie der hervormde kerken in Gelderland over het verlenen van traktementen, toelagen, emeritaat en pensioenen aan predikanten, kosters en voorzangers, 1815 - 1842, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van gegevens over de predikanten van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen aan de president van de classis, 1816, 1 omslag
Minuut van een brief aan de gouverneur betreffende het onderhoud van kerken en pastorieën, 1816, 1 stuk
Stukken betreffende het beheer van de kerkelijke goederen, fondsen en financiële administratie van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees, Neerbosch, Balgoij en Keent , 1816 - 1859, 1 omslag
Stukken betreffende de vervulling van de vacature van predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees - Neerbosch na het vertrek van predikant J.A. Smits, 1818, 1 omslag
Afschriften van besluiten van de koning en de gouverneur betreffende reglementen over de administratie van belegde fondsen en kosten van de eredienst, 1821 - 1823, 1 omslag
Stukken betreffende het gemeenschappelijk uitoefenen van het collatierecht met de heer van Balgoij en Keent in de Nederlands Hervormde Gemeente Hees, Neerbosch, Balgoij en Keent, 1822, 1842, 1 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over de benoeming en het aftreden van predikanten, ouderlingen, kerkeraadsleden, kerkvoogden, notabelen en organisten, 1823 - 1925, 1 omslag
Staat van tijnsen en roggerenten van de kerken in Hees en Neerbosch over 1814-1823, 1824, 1 stuk
Stukken betreffende het onderhoud van kerken, pastorieën en schoolgebouwen in Hees en Neerbosch, 1825, 1 omslag
Minuut van een staat van de Waalse en Nederlands Hervormde gemeenten; met minuut van geleidebrief, vermoedelijk bestemd voor de provincie, 1825, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van de toestand van de kerkgebouwen van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen aan de gouverneur, 1825 - 1826, 1 omslag
Beschikking van de directeur-generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk, enz., betreffende de nieuwbouw, herbouw en verbouw van kerkgebouwen, met geleidebrief van de gouverneur van Gelderland, 1828, 1 omslag
Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het afwijzen van het bij de Financiële kerkelijke commissie van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen binnengekomen verzoekschrift van J. Lemans, 1830, 1 stuk
Brief van gedeputeerde staten betreffende de advisering van het Provinciaal College van Toezicht op de Administratie der Hervormde Kerk in Gelderland over de goedkeuring van de verkoop van eigendommen door de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen, 1836, 1 stuk
Circulaires en andere stukken van de minister voor de Zaken der Hervormde Eredienst, enz., betreffende het houden van een oogstdankdag door de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen, 1847, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van J.F. Joosting tot predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees, Neerbosch en Balgoij, 1869, 1 omslag
12