397 Dorpspolder Dreumel 1761 - 1958


Rubriek: 2.3.5 Rechten
SelectieDe gedeeltelijke inventarisatie, tot het jaar 1944,
gepaard gaande met een deponering van deze archieven bij het polderdistrict,
doet het verschil met de niet gedeponeerde archieven en die van na 1944 wel erg
groot lijken. Reden hiervan is dat bij de eerdere bewerking o.a. kasboeken,
registers van ontvangst en uitgaaf alsmede kohieren van belastingschuldigen uit
de archieven zijn verwijderd. Waarschijnlijk zijn ook een aantal stukken
betreffende de werken door de polder uitgevoerd aan deze uitdunning ten
slachtoffer gevallen.
Evenals bij de dorpspolderarchieven van
Over-Betuwe zijn hier een groot aantal stukken, waarvan het belang voor de
archieven niet is gebleken of waarvan verwacht mag worden dat zij in vollediger
mate in het archief van het polderdistrict aanwezig zijn, uit het geheel
verwijderd. Dit geldt derhalve voor: stukken betreffende het
rivierpolderreglement, aanschrijvingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Prov. Waterstaat enz. van onderscheiden algemene aard, Provinciale Bladen,
gedrukte ingekomen stukken, agenda's voor vergaderingen van de polderraad,
volmachten voor verkiezingen, opgaven van eigendomsovergangen, stukken
betreffende de verkiezingen van hoofdgeërfden voor het polderdistrict, stukken
van de Gelderse Waterschapsbond en de Unie van Waterschapsbonden, statistische
gegevens betreffende waterschapsfinanciën, stukken betreffende betaling van
polderlasten (i.c. uitstel van betaling) alsmede stukken betreffende het zgn.
vereveningskapitaal en alle bescheiden van de door de dorpspolders gebruikte girorekeningen. Eveneens zijn uit de archieven verwijderd dubbelen van
rekeningen en begrotingen. Indien mogelijk is de in het polderdistrict zelf
berustende serie van rekeningen en begrotingen hiermede gecompleteerd.
In tegenstelling tot een eerdere bedoeling zijn de bijlagen van de rekening niet
uit de archieven verwijderd. Zij hebben hun bruikbaarheid bij alle mogelijke
onderzoeken reeds lang bewezen.
OrdeningDe archieven zijn in één keer geïnventariseerd en oorspronkelijk ook bij elkaar in één inventaris opgenomen. Deze inventaris is het resultaat van een langdurige arbeid; het grote aantal polders maakte het niet gemakkelijker de opgenomen taak te voltooien, temeer nog daar een eerdere inventarisatie niet alle polders had omvat en bovendien slechts een gedeeltelijke bleek te zijn. De
opheffing van de dorps- en buitenpolders en de incorporatie van hun eigendommen en verplichtingen in het polderdistrict werd een passende aanleiding de daardoor geheel afgesloten archieven in één inventaris op te nemen.
Bij de huidige, volledige, inventarisatie is dezelfde werkwijze toegepast als bij de vroeger ondernomen bewerking van de archieven van de dorpspolders van het
polderdistrict Over-Betuwe, en waarvan de praktijk de bruikbaarheid intussen
voldoende heeft bewezen. Naast de geheel eigen verdeling naar hoofdstukken, is
de ver doorgevoerde splitsing van de aanwezige stukken in dossiers kenmerkend
voor deze manier van bewerken.
Het jaar 1838, het jaar van de invoering van het nieuwe Gelderse
rivierpolderreglement, vormt ook hier de scheiding tussen oud- en nieuw archief.
Opgemerkt dient te worden dat in een aantal gevallen het oud-archief van de
dorpspolder samenvalt met het archief van het, hetzelfde gebied omvattende, dorp
of kerspel.