629 Nederlands Hervormde Gemeente Heumen - Malden en Overasselt - Nederasselt [1957], 1967 - 1987


Rubriek: 3 Taken
VerwervingOud Archief
De archieven van de gemeente Over- en Nederasselt en van de gemeente Heumen, Malden, Mook tot aan de datum van samenvoeging (7 okt. 1967) zijn per 1 januari 1973 overgebracht
naar het gemeente-archief te Nijmegen
AanvullingenIn 1994 is het lopende archief van de NHG Heumen-Malden en Over- en Nederasselt over de periode 1967 - 1987 aan het gemeentearchief in bewaring gegeven.
SelectieDe volgende stukken van het lopend archief kunnen worden vernietigd;
Na 1 jaar : geleidebriefjes, vergaderingsagenda's, berichten van
aanvaarden en bedanken voor funkties, stukken betreffende doop,
lidmaatschap en huwelijk na inschrijving in de registers.
Na 3 jaar : kennisgeving van afwezigheid, periodieke opgave van
salarissen en pensioenen.
Na 5 jaar : stukken, betreffende bijdragen generale kas, generale
synode en/of organen van bijstand.
Na 10 jaar : notas's en betalingsbewijzen mits geboekt,
uitgezonderd stukken betreffende bouw en verbouw van
gebouwen.
OrdeningRegeling Oud Archief
Ordening en inventarisatie van het archief zal voor 1 januari 1978 plaatsvinden.

Regeling Lopend Archief
De oorspronkelijke indeling van het archief is gehandhaafd. De gebruikte code is tussen haakjes bij de beschrijvingen vermeld, voor zover die aangegeven stond. Het archief sluit aan op de Inventaris van de Archieven van de Nederlands Hervormde Gemeenten te Heumen en Malden en Over- en Nederasselt tot 1967.

Het archief is ondergebracht in een aantal archiefdozen.
Ordening in stofmappen vindt plaats volgens onderstaande inventaris. Het archief wordt bewaard door een door de kerkvoogdij aan te wijzen persoon.

De stukken zullen zo mogelijk gedurende een jaar in een ordner worden bewaard, zodat recente stukken bij vergaderingen aanwezig kunnen zijn.
De ingekomen en uitgegane stukken moeten voor zover ze niet na bepaalde tijd kunnen worden vernietigid, worden ingeschreven in een agenda. Nummering van de stukken geschiedt per jaar in chronologische volgorde.
De notulen worden per pagina per jaar genummerd.