866 Gemeente Wamel 1818 - 1983


Rubriek: 2 Verzamelde documentatie
VerwervingIn het jaar 1999 heeft de gemeente West Maas en Waal besloten om haar oude archieven blijvend in Nijmegen te laten berusten. Dit gebeurde in het kader van een sterk door de provincie gestimuleerd plan om te komen tot regionaal archiefbeheer in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Hiertoe heeft zij het Regionaal Archief Nijmegen formeel als haar archiefbewaarplaats aangewezen. De archieven zijn daarna naar Nijmegen overgebracht.
AanvullingenIn 2015 is er een aanvulling gekomen met een blok Hinderwetvergunningen 1900-1983 In mei 2017 is er een aanvulling gekomen van drie dossiers.
SelectieMateriële staat

Bij de inventarisatie bleek dat een aantal stukken uit de eerste helft van de 19e-eeuw ernstig was beschadigd, vaak door vocht. Zolang deze niet zijn geconserveerd staan zij in de inventaris aangemerkt als niet raadpleegbaar. Tijdens de inventarisatie zijn de volgende archiefbescheiden gecontroleerd op activiteit van geconstateerde schimmel: voorlopige inventarisnummers 463, 464, 963, 979, 1001, 1007 en 1002. De resultaten waren negatief.
Van de archiefstukken die in matige of slechte materiële staat verkeren, is aantekening gehouden. Vanwege de slechte materiële staat zijn de gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen uit de periode 1823-1849 niet gesplitst.

Openbaarheid, citeertitel.

Aan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
De beperkingen gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 97 - 100) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Men kan dit archief citeren als: 'archief gemeente Wamel 1818 - 1983'.
OrdeningDe administratie heeft het archief regelmatig geschoond vóór het werd overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen. Zo zijn de bijlagen van de gemeenterekeningen van na 1960 niet aangetroffen en van vóór dat jaar is het merendeel ook vernietigd. Van de grootboeken is alleen het jaar 1983 bewaard gebleven.

Tijdens de inventarisatie is een aantal archiefbescheiden ter vernietiging geselecteerd op grond van de in 1983 in de Staatscourant gepubliceerde 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850' en de daarop verschenen aanvullingen. Hierbij is de nodige terughoudendheid in acht genomen. Het belangrijkste argument hiervoor was dat er over kleine gemeenten als Wamel relatief weinig andere omvangrijke historische bronnen voorhanden zijn.
Selectie vond in principe plaats op dossierniveau. Dit houdt in, dat dossiers in hun geheel bewaard zijn als een substantieel aantal stukken in een map voor bewaring in aanmerking kwam. In een aantal gevallen is van deze methode afgeweken, en is binnen dergelijke dossiers op stuksniveau geselecteerd.
Van de ter vernietiging geselecteerde dossiers is een overzicht gemaakt. Gesorteerd op code VNG zijn de dossiers beschreven en is aangetekend op welke grond vernietiging gerechtvaardigd is.
Archiefmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 is niet vernietigd en uit de direct daaropvolgende wederopbouwperiode tot ca. 1950 is zeer spaarzaam vernietigd.
BronnenAa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Deel I - XIII. Gorinchem, 1839-1851.
Bl�court, A.S. de. De organisatie der gemeenten gedurende de jaren 1795 - 1851. Haarlem,
1903
Buurman, D.J.G. 'Schets van de opeenvolgende bestuursindelingen in Gelderland v��r de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en mededelingen der Vereniging Gelre 57 (1958), blz. 23 - 50.
Gorissen, F. Niederrheinischer St�dteatlas/Geldrische St�dte, 1. Heft: Nimwegen. Kleef, 1956
(Publikationen der Gesellschaft f�r Rheinische Geschichtskunde, nr. 51).
Keijmel, P.D., Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, deel I, Het Kwartier van Nijmegen. Arnhem, 1971. (Overdruk uit de Bijdragen en mededelingen der Vereniging Gelre LIV-LXV).
Kocken, M.J.A.V. Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van een
geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851. Den Haag, 1973.
Kouwenberg, G. De geschiedenis van de gemeente Wamel. Z.p., 1983. [onuitgegeven typescript; RAN, Bibliotheekcatalogus, Brochure 8145].
Martens van Sevenhoven, A.H. 'Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in
Gelderland v��r de invoering der gemeentewet van 1851'. Jonkheer mr. A.H. Martens van
Sevenhoven: een keuze uit zijn geschriften. Arnhem, 1977 (Werken der Vereeniging Gelre, nr. 35),
Oijen, F. van, en W. van Wel. Van Wamele tot Wamel 893-1993. Z.p, z.j.
Provinciaal Blad van Gerlderland, 1815 - 1944. [RAN, Bibliotheek].
Ramaer, J.C. Geschiedkundige atlas van Nederland: het koninkrijk der Nederlanden
(1815 - 1931). Den Haag, 1931.
Roos, T. en J. de. Gemeentehuizen in Gelderland: van Aalten tot Zutphen. Arnhem / Groningen, 1995 (Werken der Vereniging Gelre, nr. 46).
Sengers, A.J.M. West Maas en Waal. Een geschiedenis in woord en beeld. [Beneden-Leeuwen, 1989].
Tussen Waal en wetering, 100 jaar Beneden-Leeuwen, parochie en parochianen. Z.p., z.j.
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied. Z.p., 1941
Verslagen van de provinciale inspecteur der archieven uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Z.p., 1925 - 1983.
Verzameling van Reglementen voor de provincie Gelderland. Arnhem, 1826. (RAN, Bibliotheekcatalogus nr. A 1306).
Volmuller, H.W.J. Nijhoffs geschiedenislexicon: Nederland en Belgi�. Den Haag / Antwerpen, 1981.
[Wagenaar, J.]. Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, derde deel, eerste stuk, Gelderland. Amsterdam, 1741. [RAN, Bibliotheekcatalogus, nr. N 183/2].