757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980


Rubriek: 1.2.3.01.1.1 Kadastrale gemeente Overasselt
Serie: 957-5285 Kadastrale minuutplans van de gemeente Overasselt, schaal 1 : 2500, 1886, 1892, 11 blad
VerwervingOverbrenging 2000
SelectieUit het archief is een aantal stukken vernietigd; het betreft hier voornamelijk dubbelen van begrotingen en rekeningen (circa twee dozen). Overige archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen waren de mandaten over de jaren 1853-1923, maar aangezien deze mandaten soms toch wel enige informatie verschaffen is besloten deze stukken toch te bewaren.
OrdeningHet geïnventariseerde gedeelte van het secretariearchief van de gemeente Overasselt bestrijkt de periode 1699- 1936. De begindatum 1699 hangt samen met de datering van het oudste in het archief aanwezige stuk, een akte d.d. 1 februari 1699, waarbij Hendrik Cornelissen en Hendrik Klaassen, in kwaliteit van buurmeesters van het Kerspel Nederasselt, verklaren schuldig te zijn aan Jakob de Breff, ontvanger des ambts van Maas en Waal een som van 1000 gulden, die aan hen is verstrekt "tot redressement van twee aanstaande dijkgraven die voorhanden waren". De einddatum 1936 hangt samen met het feit, dat in 1937 door de gemeentelijke administratie de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ingevoerd. Het secretariearchief over de jaren 1937-1980 is reeds eerder, in de periode 1982-1983, in twee gedeelten (1937-1959 en 1960-1980) geïnventariseerd door Laurens Jansen en René Jegen, medewerkers van de afdeling Interne Zaken ter gemeentesecretarie. Ook de serie bouwvergunningen (ook die van vóór 1937) is als bijlage in de inventarissen van het archief over de tijdvakken 1937-1959 en 1960-1980 opgenomen. Een aantal archiefstukken is overigens ook na 1936, de einddatum van de inventarisatieperiode, nog bijgehouden, zoals de perceelsgewijze kadastrale leggers (inv.nrs. 949-951 en 953-954) en het daarbij behorende verwijzingsregister (inv.nr. 956). Hetzelfde geldt voor de registers van vestiging (inv.nr. 1086) en vertrek (inv.nr. 1091) en een register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal (inv.nr. 1315). Op de archieven bestonden maar liefst vier toegangen: drie archiefinventarissen op de archiefgedeelten 1699-1936, 1937-1959, 1960-1980, alsmede een nadere toegang op de bouwvergunningen uit de periode 1907-1980. Na de overbrenging van de archieven naar Nijmegen zijn deze toegangen om praktische redenen gecombineerd tot één (digitale) archiefinventaris, die de oude toegangen vervangt. Deze nieuwe 'Inventaris van de archieven van de gemeente Overasselt 1699-1980' heeft een doorlopende nummering, zodat elk archiefbestanddeel nu een exclusief nummer heeft. Hiertoe is een groot aantal archiefstukken omgenummerd. De hierbij opgenomen concordansen verwijzen van de oude naar de nieuwe inventarisnummers. De beschrijvingen van de archiefbestanddelen zijn integraal overgenomen uit de oude inventarissen, evenals onderstaande inleidingen. De vijf gedeponeerde archieven zijn ondergebracht in zelfstandige archiefeenheden: Archiefnr. 767: Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Overasselt, 1861-1946 Archiefnr. 886: Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Nederasselt, 1819-1946 Archiefnr. 887: Algemene Diaconie Overasselt, 1923-1944 Archiefnr. 888: Algemene Diaconie van Nederasselt, 1901-1944 Archiefnr. 889: R.K. Armbestuur van Nederasselt, 1901 Als uitgangspunt voor de inventarisatie heeft gediend het "inventarisschema ten behoeve van de beschrijving van de gemeentearchieven daterende van na 1813", opgenomen in de door de Archiefcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgestelde regels voor de verzorging van de gemeentearchieven daterende van na 1813. In het inventarisschema is een hoofdindeling 'Stukken van algemene aard' en 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' gemaakt. Laatstgenoemde rubriek is onderverdeeld in de subrubrieken 'organisatie' en 'Taakuitoefening.' Bij de verdere ordening van de archiefbescheiden binnen de verschillende rubrieken van deze drie hoofdgroepen is uitgegaan van de code ten behoeve van de archiefordening der overheidsadministratie, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Code V.N.G.). Tijdens de inventarisatie is een groot aantal akten en repertoires (één doos) aangetroffen, die behoorden tot het secretariearchief van de gemeente Balgoij en Keent over de periode (1776) 1811-1923, dat gedurende dezelfde periode is geïnventariseerd. Volgens het bestemmingsbeginsel zijn deze archiefbescheiden teruggebracht naar het secretariearchief van de gemeente Balgoij en Keent. De serie akten van Overasselt bevat overigens ook een groot aantal akten, die niet zijn ingeschreven in de repertoires. In het archief werden aan aantal bescheiden aangetroffen, die uit de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede uit de serie akten afkomstig waren en op classificatienummers volgens de code V.N.G. bijeen waren gevoegd. Ook een aantal bijlagen bij de rekeningen en begrotingen waren op deze wijze samengevoegd. Het betreft hier stukken, die in de jaren 1982-1983 zijn aangetroffen tussen de stukken van het toen geïnventariseerde "codearchief" over de periode 1937-1959; deze stukken waren door de medewerkers van het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens revisiewerkzaamheden aan de gemeentelijke archieven in de jaren 1965-1966 voorzien van een classificatienummer en alsnog opgenomen in het codearchief van ná 1936 (1). Tijdens de inventarisatie van het archief over de periode 1937-1959 zijn deze stukken teruggeplaatst in het archief ouder dan 1937, echter nog steeds op classificatienummer bijeengevoegd. Deze stukken zijn nu zoveel mogelijk teruggeplaatst in de serie ingekomen stukken en de serie akten. De overige stukken zijn onderwerpsgewijs beschreven en in de inventaris opgenomen; dit was goed mogelijk, omdat de stukken per classificatienummer bijeengevoegd waren en daarbinnen niet zaaksgewijs. De ingekomen en minuten van uitgaande stukken over de jaren 1926-1936 zijn op datum van ontvangst of verzending volgens alfabetisch geordende rubrieken bijeengebonden. Een lijst van deze rubrieken is als bijlage achter in de inventaris opgenomen. 1936-1980 In het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer is de inventarisatie van het archief van de gemeente Overasselt ter hand genomen. De periode 1937-1959, 27 m1, is geïnventariseerd door de heer L. Jansen, de periode 1960-juni 1980, 39 m1, door de heer R. Jegen. De reden van de aanvang van de inventarisatie in het jaar 1937 is gelegen in het feit dat door de administratie toen de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ingevoerd. Het einde van de periode, juni 1980, is aangehouden omdat de gemeente per 1 juli 1980 heeft opgehouden te bestaan. Om praktische redenen voor de deelname aan de cursus VVA werd in overleg met de cursusleiding besloten om bovengenoemde perioden aan te houden. De serie bouwvergunningen begint in 1907 en eindigt in 1981 en vormt een zeer omvangrijk geheel. De serie is om reden van raadpleegbaarheid en toegankelijkheid in een magazijnlijst op straatnaam en nummer afzonderlijk beschreven en als bijlage in beide inventarissen opgenomen. De verkiezingen van de leden van de gemeenteraad zijn opgenomen bij: Organisatie, punt f. Vertegenwoordigende lichamen, organen en functionarissen, terwijl de verkiezingen betreffende Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten-Generaal te vinden zijn bij de Taak, punt a. Bevolking en Verkiezingen, omdat dit een uitvoerende taak is van de gemeente. De personeelsdossiers zijn op alfabetische volgorde geplaatst en uit praktisch oogpunt opgenomen in de inventaris over de periode 1937-1959. In de inventaris over de periode 1960-1980 is een verwijzing geplaatst. Wanneer een dossier begon in de eerste periode en eindigde in de tweede periode dan is voor plaatsing uitgegaan van het meeste aantal jaren in een inventarisperiode. In de andere inventaris is dan een verwijzing geplaatst. In sommige dossiers zijn retro-acta aangetroffen, zelfs van 1881. Binnen de (onder)afdelingen is een chronologische volgorde aangehouden. Tevens heeft er een vernietiging plaatsgevonden van stukken die daarvoor in aanmerking kwamen. Uit de periode 1937-1959 zijn bij de inventarisatie veel stukken aangetroffen van voor 1937: deze stukken waren door medewerkers van het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorzien van een codering en alsnog opgenomen in het code-archief van na 1936. De oudste van die stukken dateren van 1850. Deze stukken zijn teruggeplaatst; het ligt in de bedoeling om ook de archiefbescheiden van voor de periode 1937 te inventariseren. In verband met de wijzigingen in de code en de verandering van de gezichtspunten is getracht de beschrijvingen in beide inventarissen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en dezelfde taken onder dezelfde afdelingen te plaatsen; indien nodig zijn verwijzingen geplaatst. 1) Zie inventaris over de periode 1937-1959