149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


Rubriek: 2.3.2 Uitvoering D.U.W.-objekten en werken in G.S.W.-verband
Serie: 418-431 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de werkverschaffing, vanaf 1945 onder D.U.W.-voorwaarden; met kaarten, 1932 - 1956, 14 omslag
VerwervingHet archief van de dienst Plantsoenen en Bosbeheer werd op 21 mei 1975, samen met nog een aantal andere archieven van gemeentelijke diensten, op verzoek van de toenmalige gemeentearchivaris, dr.J.A. Schimmel, overgebracht van de dienst P.W. en V. naar het Gemeentearchief. Sindsdien staat het archief dus onder beheer van de gemeentearchivaris.
Op 13 oktober 1982 werd een aanvullend gedeelte overgebracht naar het Gemeentearchief.
De totale omvang van het overgedragen archief vóór de inventarisatie bedroeg 15 meter.
SelectieHet archief bleek nog een ander archief te bevatten, namelijk dat van de Nijmeegse Vereniging voor Volkstuinen. Het is als zelfstandig archief opgenomen in het depot van het Gemeentearchief.
Tijdens de inventarisatie heeft selectie en vernietiging plaatsgevonden aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850, vastgesteld in 1983.
Onder meer werden de volgende categorieën van stukken vernietigd : afschriften van notulen van de maandelijkse besprekingen tussen de hoofden van takken van dienst, prijsaanvragen, offertes, bestellingen, inschrijvingsbiljetten voor houtverkopingen, gedrukte Gemeentebladen, nieuwjaarsredes van de burgemeester, lijsten van in uitvoering gekomen bouwwerken, een groot aantal financiële bescheiden en vele dubbelen.
OrdeningHet archief van de dienst Plantsoenen en Bosbeheer bestrijkt de periode 1920 - 1963.
Zoals vermeld moet 1920 als beginjaar van de dienst beschouwd worden, terwijl in 1963 de dienst Plantsoenen en Bosbeheer als zelfstandige tak van dienst opgeheven is. In het archief bevindt zich tevens een aantal stukken over de periode 1855 - 1920 en bovendien nog twee oudere stukken (inventaris nrs. 516 en 561). Deze stukken, van belang voor de plantagemeester, zijn in 1920 als "retroacta" overgegaan naar de dienst Plantsoenen en Bosbeheer, aangezien deze nodig waren om de nieuwe dienst te kunnen laten funktioneren. Het gaat hier om relatief weinig stukken, al is er wel een geleidelijke toename over deze periode waar te nemen. Veel van deze stukken zijn aangetroffen bij stukken van na 1920. De door de dienst opgemaakte en ontvangen stukken over de periode 1920 - 1945 zitten veeal onderwerpsgewijs bij elkaar (houtverkopingen, wegenbeplantingen, D.U.W.-objekten, etc.). Het merendeel van de door de dienst opgemaakte en ontvangen stukken over de periode 1946 - 1963 is geclassificeerd en geordend volgens de code V.N.G.
Hoewel er in 1946 door de invoering van de code V.N.G. voor een groot gedeelte sprake is van een administratieve verandering bij de Plantsoenendienst en er dus een tweedeling in het inventarisschema gemaakt zou kunnen worden, is om de overzichtelijkheid en de raadpleegbaarheid van de inventaris te bevorderen toch besloten deze tweedeling niet aan te brengen. In de beschrijvingen is wel de scheiding 1945 - 1946 op veel plaatsen herkenbaar.
Als basis voor de indeling is de code V.N.G. gebruikt, aangezien een groot gedeelte van het archief reeds volgens deze code geordend was. De onderwerpsgewijs geordende stukken uit de periode 1920 - 1945 zijn in deze ordening ingepast. Dit was goed te realiseren, omdat de stukken van 1946 - 1963 per classificatienummer opgeborgen waren en daarbinnen niet zaaksgewijs. Zie bijvoorbeeld de inventarisnummers 172-173, 175-178, 188-189, 222-223, 267-268. Het gevolg hiervan is wel, dat het volgens de code V.N.G. geordende gedeelte van het archief niet meer als één blok in de inventaris terug te vinden is; daarom is achterin de inventaris een cordondantielijst opgenomen. Enkele classificatienummers bleken overigens onjuist te zijn; deze zijn echter ongewijzigd in de concordans opgenomen in verband met mogelijke verwijzingen. Wel is tussen haakjes achter deze nummers het juiste classificatienummer vermeld. In het inventarisschema is een hoofdindeling Algemeen - Bijzonder aangebracht en zijn de stukken betreffende bijzondere onderwerpen verder onderverdeeld in I Organisme, II Hulpmiddelen tot uitoefening van de taak en III Uitoefening van de taak.
De kaarten en tekeningen van de dienst Plantsoenen en Bosbeheer zijn na de opheffing van de dienst opgenomen in het kaartenbestand van de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting en niet overgebracht naar het Gemeentearchief. De beschrijvingen van deze kaarten en tekeningen zijn ook niet opgenomen in de inventaris.
Er zijn geen eerdere pogingen gedaan het archief te inventariseren. Wel bestond er een magazijnlijst op het gedeelte van het archief, dat werd overgebracht in 1975. Voor het tweede, aanvullende gedeelte van het archief is door een medewerker van het Gemeentearchief, M. de Mol, in 1982 een magazijnlijst opgesteld, die aansloot op de al bestaande magazijnlijst.
De materiële toestand van het archief is goed.
BronnenBrinkhoff, J.M.G.M. en W.J. Pantus, Nijmegen, vroeger en nu, Bussum 1983.
Fr�quin, L.J., Groenvoorziening, artikel in : "Nijmegen op de steigers van de toekomst", uitgave van de Bouwrevue, tijdschrift voor bouwnijverheid, scheepvaart, luchtvaart, industrie en transportwezen, jaargang 6 (1959) 6.
Geurts, F.M., Nijmegen's parken en plantsoenen, artikel in: De Gong (Gemeenschappelijk Orgaan Nijmeegs Gemeentepersoneel), jaargang 1 (1964) 2, 3, 4 en 5.
Graadt van Roggen, Joh.H., Ontmanteling en uitleg der stad Nijmegen (1874 - 1907), Nijmegen 1907.
Jaarverslagen van de dienst Plantsoenen en Bosbeheer, 1921-1932, 1938-1940, 1950-1962.
Schevichaven, H.D.J. van, Oud Nijmegen's straten, markten, pleinen, open ruimten en wandelplaatsen, Nijmegen 1896.
Het Valkhof te Nijmegen, catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Het Valkhof en de vroegste geschiedenis van de stad Nijmegen" in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan (11 okt. t/m 30 nov. 1980), Nijmegen 1980.
Voorden, F.W. van, Schakels in stedebouw, Zutphen 1983
Abma, R. (e.a. red.), Stad aan de Waal, Nijmegen 1984.
Andreas, C.P.F., Inventaris van het archief van de Stichting Stadspark De Goffert, 1939 - 1969; inventarisreeks nr.: 6 Gemeentearchief Nijmegen, 1985.
Bronnen|Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945’ (Gemeentearchief Nijmegen, 1995).
Nabuurs, N., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984’ (Gemeentearchief Nijmegen, 1996).
Plantsoenen der gemeente Nijmegen, Nijmegen 1994, p. 17.