Blader door het boek

579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019


Rubriek: 1.2.1.9.3 Bedrijven, middenstand en vakbeweging
Serie: 433-435 Stukken betreffende J.R. van Offeren, eigenaar van een sigarenwinkel aan de Lange Hezelstraat 88, 1941 - 1956, 3 omslag
AanvullingenDe collectie wordt nog steeds aangevuld met schenkingen van burgers. Aanvullingen worden doorlopend toegevoegd en krijgen een nummer aansluitend op het laatst gebruikte inventarisnummer. De beschrijvingen van ‘nieuwe’ stukken worden ingepast binnen de bestaande inventaris (toegang).
SelectieBij de aanleg van de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen zijn lange tijd geen specifieke selectiecriteria gehanteerd. Dit heeft geleid tot doublures binnen de collectie en tevens tot opname van stukken die geen betrekking hebben op Nijmegen en/of de omgeving. Om de toegankelijkheid te verbeteren en de uniciteit van de collectie te onderstrepen is er uiteindelijk bij aanvang van de bewerking in 2011 voor gekozen de reikwijdte van de collectie te beperken. Er heeft vervolgens selectie plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: 1) Het stuk / de stukken hebben expliciet of impliciet betrekking op de (herdenking van de) Tweede Wereldoorlog en Nijmegen of de directe omgeving van Nijmegen. Tot de directe omgeving wordt het werkgebied van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) gerekend. 2) Het stuk / de stukken voorzien in een algemeen beschouwend beeld van de aanloop en het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en bieden in belangrijke mate een kapstok voor het in de juiste context kunnen plaatsen van stukken van meer bijzondere aard. Stukken die niet voldeden aan bovenstaande criteria zijn uit de collectie verwijderd en zullen ondergebracht worden bij andere archieven en bibliotheken in Nederland of retour eigenaar gaan. Van de stukken die wel voldeden aan de selectiecriteria zijn er vervolgens ook nog een aantal uit de collectie verwijderd. Deze stukken zijn ondergebracht bij andere archieven en collecties in beheer bij het RAN, omdat ze daartoe in het verleden hebben behoord of daarbinnen beter tot hun recht komen. De collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen kende voorafgaand aan de bewerking in 2011 een omvang van 13,5 meter. In 2015 is daarvan na selectie nog circa 5,5 meter overgebleven.
OrdeningDe collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen bestaat uit stukken van zeer wisselende aard, waardoor de stukken zich moeilijk laten ordenen. Om de toegankelijkheid van de collectie te vergroten is toch getracht een rubriekenschema op te stellen. Dit schema is zo opgesteld dat het ook ruimte biedt voor eventueel nog op termijn te verwerven stukken. Allereerst wordt in de inventaris onderscheid gemaakt tussen stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Onder de stukken van algemene aard vallen dagboeken, plakboeken, kranten, tijdschriften, pamfletten en naoorlogse projectverslagen en werkstukken over de Tweede Wereldoorlog.

De stukken betreffende bijzondere onderwerpen zijn ingedeeld naar periode:

- 1932-1945 (Stukken die stammen uit of gaan over de vooroorlogse jaren en de oorlogsjaren zelf)

- 1945 – heden (Stukken die stammen uit of gaan over de nasleep en herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen en de regio. Onder nasleep zijn stukken gerekend die gaan over: (de afhandeling van) oorlogsschade, (naoorlogse) hulpverlening, wederopbouw, zuivering, rechtsherstel en repatriëring.

De stukken uit en/of over de periode 1933-1945 zijn ten slotte chronologisch geordend binnen onderstaande (sub)thema’s:

1) Verzetsbeweging
2) Oorlogsvoering (Mobilisatie & inval, bombardement van 22 februari 1944 en Market Garden / frontstad)
3) Burgerlijke ongehoorzaamheid
4) Vervolging van bevolkingsgroepen
5) Openbaar bestuur
6) Politieke bewegingen en partijen
7) Bevolking en verkiezingen
8) Openbare orde en veiligheid (Politie, brandweer en luchtbescherming)
9) Economie en arbeid (Distributie, arbeidsinzet, bedrijven, middenstand en vakbeweging)
10) Verkeer
11) Maatschappelijke zorg
12) Gezondheidszorg
13) Onderwijs
14) Cultuur, media en sport
15) Religie en levensbeschouwing
16) Volkshuisvesting

De collectie Tweede Wereldoorlog herbergt ook een groot aantal affiches. Deze affiches zijn niet opgenomen in het rubriekenschema van de inventaris, maar afzonderlijk beschreven en te vinden in de beeldbank (Vul bij vrij zoeken de term ‘affiche’ in en verfijn het resultaat vervolgens op: Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen, 1932-2014).
BronnenBuylinckx, J.J.A., Aspecten van archiefzorg en archiefbeheer door de gemeente Nijmegen, 1816-1945, in: ‘Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen’, Nijmegen, 1979.
Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919’, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945’, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
Jaarverslagen Gemeentearchief Nijmegen, 1972-1996.
Nabuurs, N., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984’, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving jaargang XXV, no. 2/3, 1978 (deels gewijd aan de opening van het Gemeentearchief in het Arsenaal).