2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Besluit van de gouverneur van Gelderland betreffende de afkondiging in de gemeenten van de provincie van een koninklijk besluit over de vernieuwing van hypotheekinschrijvingen, 1821, 1 stuk
Stukken betreffende de bouw en de inrichting tot woning van een gedeelte van de voormalige Windmolenpoort, alsmede stukken betreffende onderhandelingen met mr. broodbakker J.A. van den Boogaard over de door hem aangevraagde afstand van gemeentegrond, 1860 - 1861, 1 omslag
Brief van P. van Daal, meesterbakker in de Hezelstraat, hoek Bottelstraat, met het verzoek om vergunning tot herstel van de gevel van zijn huis aan de Waalkade sectie D nr. 655, die door ijsgang beschadigd is, met akkoordverklaring van de gemeentearchitect, 1861, 1 stuk
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om te onderhandelen met de betreffende eigenaren over het wegruimen van een molen op de wal bij de Oude Haven, een molen op de wal bij de Regulierstraat en één buiten de Molenpoort, [circa 1878], 1 stuk
Verzoekschrift van L. Seegers om een vergunning voor de bouw van een woning aan de Grotestraat met een hoogte van meer dan tweemaal de breedte van de straat, 1879, 1 stuk
Stukken betreffende een rechtszaak tegen B.J.J.F. Bahlmann te Amsterdam over de ontruiming van erfpachtgronden nabij de Nieuwe Haven, 1879 - 1880, 1 omslag
Stukken betreffende een rechtszaak tegen J. van den Boogaard te Nijmegen over het wegnemen van zijn op de vestingwal bij de Kat staande windkorenmolen, 1879 - 1881, 1 omslag
Bestek en voorwaarden voor de sloop van enige gemeentegebouwen en de bouw van een bank van lening met directeurswoning op een terrein op de hoek van de Pikkegas en Hessenberg, tevens uitkomend op de Hezelstraat, met tekeningen, 1889, 1 deel; 2 stuk
Stukken betreffende plannen tot sloop van de Bottelpoort, 1900, 1 omslag
Gemeentelijke verordeningen op het terrein van het bouwen van panden, 1903 - 1907, 1 band
Staten van bouwvergunningen, 1906, 1 omslag
Verzoekschrift van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente Hees - Neerbosch om de fundamenten van de kerk in Hees ten behoeve van ontvochtingswerkzaamheden te mogen ontgraven, en de bomen op het kerkhof te mogen snoeien , 1906, 1 stuk
Stukken betreffende de instelling van een huurcommissie naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Huurcommissiewet en de benoeming van commissieleden, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling van een huurcommissie, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende de aanbieding door de Bouwvereniging 'Huis en Hof' van de jaarrekening van inkomsten en uitgaven over 1916, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende het huren van het Rijk van voormalige militaire gebouwen voor de tijdelijke huisvesting van door de woningnood getroffen gezinnen, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen J. Kirberg wegens overtreding van de bouwverordening door het zonder vergunning uitbreiden van het ketelhuis van zijn jamfabriek aan de Weurtseweg, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de stichting van een verblijf voor oud-Indische militairen, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar de instelling van een fonds ter tegemoetkoming in de kosten van huisvesting van grote gezinnen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een voorstel van de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht om een houten gebouw aan de Berg en Dalseweg 124 af te breken, 1919, 2 stuk