376 Heerlijkheid Ubbergen 1290 - 1815


1 Beheer door de stad Nijmegen


Bestanddelen
Register van de landerijen, tienden, erfpachten en verdere goederen, gelegen onder de heerlijkheid Ubbergen en in eigendom toebehorend aan de stad Nijmegen, 1873, 1 deel
Akte, waarbij de executeuren van de boedel van wijlen Mr. J. Moorrees en Wilhelmina Catharina Stock aan de stad Nijmegen verkopen 'de Hooge Weyde', groot 6 morgen, gelegen in de heerlijkheid Ubbergen, 1793, 1 omslag
Akte, waarbij Mr. Arent Roukens als gemachtigde voor de stad Nijmegen voor het leenhof van Gelre en Zutphen wordt beleend met een weiland, genaamd 'de Hooge Weyde', gelegen onder Ubbergen, 1793, 1 charter
Akte, waarbij Arent Roukens als gemachtigde voor de stad Nijmegen voor het leenhof van Cuijck wordt beleend met een weiland, genaamd 'de Hooge Weyde', gelegen onder Ubbergen, 1793, 1 charter
Rekest van Johanna Dijckerhof aan de richter van de heerlijkheid om toestemming tot verkoop van haar huis en land gelegen onder Ubbergen. Met afschrift van het daarop genomen raadsbesluit, 1774, 1 omslag
Ingekomen rekesten bij het gericht van de heerlijkheid, 1779, 2 stuk
Publicatie, uitgevaardigd op last van gedeputeerden van het Kwartier Nijmegen, betreffende het verbod van invoer van brood binnen Ubbergen, 1780, 1 omslag
Uitzetting van de ambts- en dorplasten van de heerlijkheid in de verponding, 1762, 1763, 1770 - 1793, 26 stuk
Publicatiës van de uitzetting van de lasten in het schependom en in Ubbergen, 1771 - 1790, 1 omslag
Onderhandse obligatie, groot 199 gulden, ten laste van H.J. van de Zwart ten behoeve van de armen of de kerk van Ubbergen, 1769, 1 omslag
Kwitanties ten laste van de heerlijkheid, afgegeven door de klerk P. Stoppendaal, 1779 - 1783, 1 omslag
Legger van een geldlening, groot f 7000,-, ten laste van de stad Nijmegen voor aankoop van een weiland 'de Hooge Heyde', gelegen in de Ubbergse Polder, 1783, 1 deel
Brief van gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen betreffemde de nieuw ingestelde imposten en het openen van een vrijwillige negotiatie ter verkrijging van geldmiddelen, ongedateerd. Met betreffend afschrift uit het resolutieboek, 1797, 1 omslag
Staat van tijnsen en erfpachten, behorende tot de heerlijkheid, opgemaakt naar authentieke stukken om daarnaar een tijnsboek te kunnen samenstellen,, 2e helft 18e eeuw, 1 stuk
Staat van lasten, op te brengen uit de in de heerlijkheid gelegen goederen, 18e eeuw, 1 stuk
Verkoopconditiës van de opbrengst van de stadskorentienden, vanaf 1778. Ook van de tabakstienden, 1683, 1724, 1725, 1758-1762, 1764-1810. Met processen-verbaal van de gunningen, 1683 - 1810, 55 stuk
Conditiëns van verkoop door de magistraat, vanaf 1798 het gemeentebestuur, vanaf 1803 de magistraat en vanaf 1808 de burgemeester van de stad Nijmegen als heer van de hoge heerlijkheid Ubbergen, van het heel gras en de opbrengst van de korentienden en van verpachtingen van de naweide van de onder Ubbergen gelegen eigendommen, 1765-1810. Met processen-verbaal van de gunningen, 1765 - 1810, 67 stuk
Conditiës van verpachting door de magistraat, vanaf 1799 het gemeentebestuur, vanaf 1803 de magistraat en vanaf 1808 de burgemeester van de stad Nijmegen als heer van de hoge heerlijkheid Ubbergen van de weilanden, rietbanen de jacht en het veer over het Meer, alle gelegen onder de heerlijkheid, 1765-1810. Met processen-verbaal van de gunningen, 1756 - 1810, 43 stuk
Verkoopconditiës van een huis, hof en land te Ubbergen, toebehorend aan de kinderen van wijlen Thijs Meegen. Met proces-verbaal van de gunningen, 1765, 1 stuk
Verkoopconditiës van een huis en herberg met toebehoren, genaamd het Vrouwendaal, gelegen onder Ubbergen, 1780, 1 stuk
12