509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 1971


Rubriek: 1.4 Overlijden
Serie: 1875-2307 'Overlijdensregisters', akten van overlijdensaangifte en akten van de aangifte van levenloos geboren kinderen; tot 1937 met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels'), 1811 - 1969, 224 deel; 209 omslag
Bewaarplaats kopieenDe registers van geboorten, van huwelijken en echtscheidingen, van overlijden en van partnerschapsregistratie zijn steeds opgemaakt in tweevoud. De duplicaatregisters werden aan het eind van ieder jaar overgedragen aan de arrondissementsrechtsbank en tot 1929 bleven zij daar ook. Bij Koninklijk Besluit van 23 april 1929 werd echter bepaald dat deze zogenaamde rechtbankexemplaren, tot en met ultimo 1842, kwamen te berusten bij het Rijksarchief in de provincie Gelderland; bij KB van 17 augustus 1954 gold dit ook voor de registers tot ultimo 1882; later werd dit nog uitgebreid tot 1902. De rechtbankexemplaren van latere datum werden sinds 1 januari 1990 niet langer bewaard bij de griffie van de rechtbank, maar in een centraal depot in Schaarsbergen. Per 1 juli 2000 worden de exemplaren van na die datum opgeslagen in de Centrale Justitiële Documentatie te Almelo. De originele registers en bijbehorende indexen zijn, zodra zij openbaar zijn geworden, op microfiche of scan te raadplegen in de (digitale) studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Daarnaast is een groot deel van de openbare akten als scan te raadplegen via de website van het Gelders Archief en via www.wiewaswie.nl.
Verwante archievenDe archieven van de Secretarie Gemeente Nijmegen en de Publieksdienst bevatten de stukken betreffende de ambtelijke organisatie met betrekking tot het opstellen van de akten en het bijhouden van de diverse registers.