Zoeken in dit archief 

907 Familie Van Koolwijk 1712 - 1969 (2000)


1.2.2.3 Gemeente Ewijk

Bestanddelen

377'Maanboek', register van ambts-, dorps- en gecombineerde lasten van Winssen1808 - 1817, 1822
378'Maanboek', kohier der ambts- (1814-1820), dorps- (1814-1821), en gecombineerde lasten (1815-1821) van Winssen-Rijks, en de dorpslasten (1814-1821) van Winssen-Ambts en de tiende maaltijdspenningen der domeintienden (1820-1826)1814 - 1826
379Register van inkomsten en uitgaven van de gemeente Ewijk, met los inliggende bijlagen1818 - 1838
380Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de verkoop en verpachting van gemeentegoederen1818 - 1854
381Stukken betreffende de watersnood in Ewijk1820
382Minuut van een brief van de burgemeester aan de rechter van het kanton Druten betreffende de opgave van overtredingen van politiewetten en het opleggen van boetes gedurende de periode dat hij schout van Ewijk was1820
383Stukken betreffende collectes en de uitdeling van brood, aardappelen en (vee)voeder aan de armen en noodlijdenden als gevolg van de watersnood in Ewijk1820, 1825, 1867
384Staat van de domeingoederen in het schoutambt1821
385Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van de burgemeester1821 - 1872
386Overeenkomst van de burgemeester met de vrijvrouwe douarière Van Nagel betreffende de verbetering en verhoging van de weg lopende vanaf de Blatenplak tot aan het huis de Klef1822
--Proces-verbaal van de openbare aanbesteding door Johannes Hendrikx van Koolwijk, schout van en rentmeester te Ewijk, van waterstaatswerken onder Ewijk
387Stukken betreffende werkzaamheden aan de toren en het uurwerk van de RK kerk te Winssen1828 - 1829
388Rekeningen van reparaties aan de kerktoren en de school te Ewijk1830 - 1831
389Correspondentie met de minister van Financiën betreffende het opmaken van een bestek en voorwaarden en de aanbesteding van het vergroten van de school te Ewijk1840
390Brief van Adrianus ten Hoet, boekverkoper te Nijmegen, aan de gouverneur van Gelderland betreffende een vordering van de veldwachters Brandt te Ewijk en [Houser] te Valburg voor geleverde almanakken1842
391Lijst van classificaties en persoonsnamen van de personele omslag, een belasting voor de gebruikers van onroerende goederen1843
392Akte van erfpacht aan Peter Smits, arbeider te Ewijk, van een stukje gemeentegrond aan de Binnenweg te Ewijk1846
393Overeenkomst met Simon Munster, voerman te Ewijk, betreffende de begrinding van de nieuw aan te leggen binnenweg van Winssen naar Druten1846
394Bewijzen van goed gedrag van Jacobus Janssen en Gerardus Leetter, verstrekt door de burgemeester1849, 1851
395Stukken afkomstig van de burgemeester van Lichtenvoorde betreffende de aanleg van een kunstweg van Enschede naar Haaksbergen en de Gelderse grenzen1851 - 1853
396Volmacht van burgemeester Hendrik van Koolwijk aan Antonius Hendrikus Calot te Nijmegen om om namens hem voor de Militieraad te Arnhem voor zijn zoon Johannes Hendrikus een plaatsvervanger aan te stellen voor de Nationale Militie1854
397Akte van aanstelling van Gradus Willemse, onbezoldigd beambte van rijkspolitie te Ewijk1857
398Beschikking van de minister van Justitie op het verzoek van de burgemeester betreffende de goedkeuring aan het verlenen van een 'Commissie van Rijksveldwachter' aan Gradus Willemse, onbezoldigd opziener van de jacht en visserij1857
399-406Staten van inkomsten en uitgaven van de gemeente-opcenten op de accijnzen1857 - 1864
407-409Besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Ewijk betreffende de aanstelling van personen tot ambtenaar van de plaatselijke belastingen, alfabetisch geordend op achternaam1859 - 1860
reagerenbestellenlinkembed