Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.3.1 Algemeen

Bestanddelen

13525'Registre der recepissen à talon', register van inkomsten van directe en indirecte belastingen, registratie en domeinen, convooien en licenten en verschillende ontvangsten1814
13536Stukken betreffende het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om advies over de wijze van het voorzien van de stedelijke behoeften uit de belastingopbrengsten1815
13562-13563Stukken betreffende de benoeming, beloning, werkzaamheden en het aftreden van de leden van het college van zetters voor 's rijks directe belastingen, alsmede de ontbinding van het college1815 - 1927
13523Stukken betreffende het controleren van staten van invorderbare posten over de 'tien procent der proviandering der vestingen in 1813 en andere onbekende posten'1816
13550Stukken betreffende het verzoek van de controleur der directe belastingen om advies over enkele oninvorderbare posten op de kohieren en bezwaren wegens leegstaande huizen1816
13561Akten van eedsaflegging door ambtenaren van de rijksbelastingen ten overstaan van de burgemeester1816 - 1842
13600Kennisgevingen van rijkswege van benoemingen van rijksbeambten bij de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen1816 - 1862, 1933
--Stukken betreffende het bijhouden en verzenden van registers voor directe gemeentelijke belastingen en rijksbelastingen
--Stukken betreffende de aan beambten der stedelijke belastingen verleende commissie als buitengewone rijksbeambten van de in- en uitgaande rechten en accijnzen
13553Proces-verbaal van de kasopneming van de ontvanger-particulier van het arrondissement Nijmegen1823
13554Stukken betreffende het verzoek van de schout van Heumen om bemiddeling bij het verkrijgen van een woning voor de rijksontvanger Goudriaan1823
--Stukken betreffende de verdeling tussen stedelijke en rijksbeambten van de opbrengst van bekeuringen van twee schippers
--Stukken betreffende een verzoek aan de vestingcommandant om het open gedeelte naast de Hunnerpoort af te sluiten om het innen van rijks- en stedelijke belastingen te vergemakkelijken en om te voorkomen dat verdachte personen de stad betreden
13558Correspondentie met de provinciale directeur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen betreffende een klacht over misdragingen door de rijksbeambte M. Reinders1862
13564Presentieregister van de vergaderingen van het college van zetters1871 - 1896
15033Stukken betreffende de aanstelling van de directeur van het Slachthuis tot subontvanger van de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen1900
13544Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van derden bij de invordering van diverse rijksbelastingen1900 - 1920
13542Stukken betreffende het verzoek van de inspecteur der directe belastingen om jaarlijks inlichtingen te verschaffen om zoveel mogelijk betalingen te bereiken1925
15017Stukken betreffende de opgave aan de inspecteur der directe belastingen van verhuizingen van belastingplichtigen in verband met de invordering van belastingen1925
12312-12313Overige stukken betreffende de heffing van rijksbelastingen1815 - 1943
reagerenbestellenlinkembed