Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.3.8 Personele belasting

Bestanddelen

--Register van bezwaren tegen aanslagen in de belasting op deuren en vensters (raambelasting), patentbelasting en personele belasting
--Stukken betreffende de tervisielegging van de kohieren van de belasting op deuren en vensters (raambelasting), dienstbodegeld, grondbelasting, paardengeld, patentbelasting, personele belasting, en belasting op het meubilair
14229Stukken betreffende de heffing van personele belasting in het Schependom1818 - 1830
14235Stukken betreffende de benoeming van schatters en tegenschatters voor de heffing van de personele belasting1822 - 1883
14245Stukken betreffende de aanschrijvingen van de gouverneur om de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting strikter uit te voeren1823
14239Voorstellen van de ontvangers der directe belastingen om het rondbrengen der beschrijvingsbiljetten af te kondigen1823 - 1832
14237Stukken betreffende de behandeling van bezwaar- en verzoekschriften van belastingplichtigen1823 - 1914
--Stukken betreffende verzoeken van de ontvangers der directe belastingen om opgaven van de aangeslagenen in de patenten, personele en grondbelasting
14244Stukken betreffende de toezending door de ontvangers der directe belastingen van staten van oninbare posten op personele belasting en patenten1825 - 1850
14243Stukken betreffende de toezending door de ontvangers der directe belastingen van titelbladen van de kohieren1831 - 1849
14242Stukken betreffende verzoeken van de ontvangers en controleurs der directe belastingen om opgaven van het inwonertal in stad en Schependom1834 - 1891
14238Stukken betreffende de uitreiking van aanslagen van andere gemeenten aan te Nijmegen gevestigde personen, alsmede de inning hiervan1840, 1844, 1850, 1878
--Register van adviezen van het college van zetters over de behandeling van bezwaren van belastingplichtigen tegen aanslagen in de grondbelasting (1849-1869), patentbelasting (1849-1866) en personele belasting (1849-1862)
14259Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan hogerhand in verband met voorgenomen wetswijzigingen1861 - 1869
--Registers van belastingschuldigen in de grond-, patent- en personele belasting in de kadastrale gemeenten Hatert, Neerbosch en Nijmegen, die voorkomen op de kohieren, opgemaakt door de ontvanger der directe belastingen, alfabetisch geordend op naam van de kadastrale gemeente
14250Stukken betreffende het voorstel en onderzoek van de controleur der directe belastingen, in- en uitvoerrechten, en accijnzen, over de bepaling van de grens in de huurwaarde van woningen voor de heffing, dan wel vrijstelling van personele belasting1885
13549Stukken betreffende opgaven van de ontvangers van de directe belastingen over gemeentelijke belaste en onbelaste percelen1886 - 1888
14225Stukken betreffende de herclassificering van de gemeentewijken voor de personele belasting1926 - 1928
14252Stukken betreffende de verordening regelende de tarieven voor de personele belasting1930, 1933
14224Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van de Nederlandschen Bond van Hotel-, Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters, afdeling Nijmegen, om verlaging van personele belasting naar grondslagen 'biljarten' en 'huurwaarde'1931 - 1937
14223Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel club (KNAC) om verlaging van de personele belasting naar de grondslag 'motorrijtuigen'1936 - 1937
reagerenbestellenlinkembed