Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.3.5 Grondbelasting en kadaster

Bereik en inhoudZie voor kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen archief 594.

Bestanddelen

13876-16265Stukken betreffende het verrichten van kadastrale werkzaamheden1813 - 1934
13814Kohier voor de grondbelasting over eigendommen in Hatert, Hees, Neerbosch, Nijmegen en Ooij-Schependom, per stadsdeel alfabetisch geordend op achternaam van de eigenaar1814
16227Staten van (overgang van) gebouwde en ongebouwde eigendommen, met bijbehorende stukken1815 - [circa 1834]
14198-16268Stukken betreffende de tervisielegging van de kohieren van de belasting op deuren en vensters (raambelasting), dienstbodegeld, grondbelasting, paardengeld, patentbelasting, personele belasting, en belasting op het meubilair1815 - 1861
13811Stukken betreffende het kwijtschelden van belasting aan grondeigenaren die inkomsten derven als gevolg van overstromingen1816, 1818
13907-16266Stukken betreffende het bijwerken, vernieuwen, etc. van de kadastrale registers, plans en kaarten, en de registers van personele belasting1816 - 1945
11664Verzoekschriften van de agent en de rentmeester van De Domeinen te Grave en Tiel betreffende de toezending van extracten uit de kadastrale leggers betreffende eigendommen van De Domeinen en het kruisherenklooster St. Agatha, alsmede een extract uit het register van de marktprijzen van tarwe, gerst en haver1818, 1832
13878Stukken betreffende de bepaling en wijziging van de belastbare waarde van de vaste eigendommen1819, 1823
13778Stukken betreffende verzoeken van de ontvangers der directe belastingen om opgaven van de aangeslagenen in de patenten, personele en grondbelasting1825, 1827
13836Kohier van belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen in Hatert, Hees, Neerbosch, Nijmegen, Ooij-Schependom en Ubbergen, alfabetisch geordend op achternaam van de eigenaar; met achterin verzamelstaten per jaar1825 - 1831
13782Stukken betreffende de aanpak van de eigenaar van de Ambtslooierij aan de Oude Haven wegens wanbetaling1825 - 1838
13898Stukken betreffende het ter beschikking stellen van een lokaal voor vergaderingen van de kantons Druten en Wijchen van het Kadaster1826, 1832
13879Stukken betreffende het verzoek van de gouverneur van Gelderland om inlichtingen over verleende vrijstelling van belasting aan grondeigenaren1827
13770Stukken betreffende de behandeling van bezwaren van belastingplichtigen tegen aanslagen in de grondbelasting1831 - 1908
13901Stukken betreffende het onderzoek naar vrijstelling van grondbelasting voor kosterswoningen en de rectificatie van de vermelding van eigendommen van de Nederlands Hervormde Gemeente op de kadastrale legger1834
13875Stukken betreffende de medewerking bij de opneming van de eigendommen door de controleur der directe belastingen en het Kadaster1835 - 1880
13779Stukken betreffende medewerking bij de vrijstelling van belasting van belastingplichtigen voor het ontginnen van heidegronden1841, 1879
13905Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale leggers van Nijmegen en Hatert betreffende belastbare eigendommen1842 - 1900
13809Register van verzoeken van belastingplichtigen om vrijstelling van grondbelasting1843 - 1869
13772Register van adviezen van het college van zetters over de behandeling van bezwaren van belastingplichtigen tegen aanslagen in de grondbelasting (1849-1869), patentbelasting (1849-1866) en personele belasting (1849-1862)1849 - 1869
16036Stukken betreffende de kadastrale rectificatie van een perceel bouwland, genaamd De Weem of De Molenberg, kadastraal bekend gemeente Heumen sectie C nr. 212, op naam van de Nederlands Hervormde Gemeente Heumen en Malden1863 - 1868
13794Stukken betreffende het verzoek van de ontvanger der directe belastingen te Nijmegen om opgave van gebouwen die in verband met de grondbelasting zijn aangegeven1872
13854-13866Registers van belastingschuldigen in de grond-, patent- en personele belasting in de kadastrale gemeenten Hatert, Neerbosch en Nijmegen, die voorkomen op de kohieren, opgemaakt door de ontvanger der directe belastingen, alfabetisch geordend op naam van de kadastrale gemeente1873 - 1885
13801Stukken betreffende de benoeming door gedeputeerde staten van deskundigen tot herschatters van eigendommen voor aanslagen in de grondbelasting1873 - 1937
13902Stukken betreffende de Commissie tot herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde en ongebouwde eigendommen in het schattingsdistrict Nijmegen1874 - 1905
13872-13874Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen in de kadastrale gemeenten Hatert, Neerbosch en Nijmegen, met aantekeningen van de ontvanger der directe belastingen, alfabetisch geordend op naam van de kadastrale gemeente1896 - 1937
13769Stukken betreffende de tervisielegging van kennisgevingen aan inwoners over gemeten eigendommen1916 - 1939
14989Stukken betreffende de toezending door de hypotheekbewaarder van het kadaster te Nijmegen van staten van de grondbelasting, alsmede de daarbij behorende kennisgevingen1925
13804Stukken betreffende het afgewezen verzoek door de minister van Financiën om handhaving van de standplaats van de controleur der grondbelasting te Nijmegen1925
13803Stukken betreffende het besluit van de minister van Financiën dat deskundigen voor de grondbelasting niet voor elke hermeting of -schatting beëdigd hoeven te worden1926
14996Stukken betreffende het ter inzage leggen van staten van gebouwde en ongebouwde eigendommen1932
15074Stukken betreffende het bezwaar van de verificateur van het Kadaster te Arnhem betreffende het kosteloos verstrekken van metingscijfers aan Gemeentewerken 1934
15056Notitie betreffende de samenwerking tussen gemeenten en het Kadaster; met aantekeningen van de raadsgriffier1934
13799Opgaven ten behoeve van de inspecteur der belastingen te Nijmegen betreffende de heffing van grondbelasting in verband met bouwvergunningen en gesloopte en onbewoonbare panden1943
reagerenbestellenlinkembed