288 Waalse Gemeente Nijmegen 1644 - 1973


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Waalse Gemeente Nijmegen (1644-1973)
Periode 1644 - 1973
Bereik en inhoud Het archief bevat onder andere reglementen, notulen van vergaderingen, lidmaten-, doop en trouwregisters, diverse financiële stukken zoals rekeningen en kasboeken, bouwtekeningen en stukken betreffende verbouwingen van de kerk.
Omvang 2,375 m.
Medium De omvang van het archief is 1,75 strekkende meter en bestaat grotendeels uit papieren documenten. Er zijn enkele driedimensionale objecten, waaronder emaillen bordjes en penningen, alsmede een ijzeren archiefkist met het opschrift ‘Église Wallonne’.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1990), Govert Boomsma (2010), Hylke Roodenburg (2012)
Geschiedenis van het archief Over de wijze waarop de Waalse gemeente Nijmegen haar archief vormde en beheerde is weinig bekend. Mogelijk hielden het bestuur, de kerkvoogdij en de diaconie zelfstandig archief bij.
De Waalse Hervormden in Nederland hebben hun archieven sterk geconcentreerd, zodat slechts een klein deel van het archief bij de Waalse gemeente in Nijmegen bleef berusten. Alle stukken die van belang konden zijn voor de geschiedenis van de Waalse kerken werden zeker vanaf de achttiende eeuw tijdens verspreid over het land gehouden synodevergaderingen verzameld door een actuaris. Vanaf 1777 werden de archiefstukken bewaard in de Waalse kerk in Leiden. De kerkenraad van deze kerk kreeg in 1852 de verantwoordelijkheid voor het beheer van de in dat jaar opgerichte Bibliothèque Wallonne. Zij droeg het beheer van de bibliotheek, inclusief archiefbescheiden, in 1893 over aan de Commission de l’histoire et de la Bibliothèque Wallonne. De collectie vond achtereenvolgens op verschillende plaatsen in Leiden onderdak, totdat zij in 1973 verhuisde naar het nieuwe Hospice Wallon in Amsterdam.
Na de fusie van de Waalse gemeenten in Arnhem en Nijmegen ging een gedeelte van het in Nijmegen bewaarde archief in 1975 naar het Gemeentearchief in Nijmegen, de rest kwam terecht in het Hospice Wallon. In 1998 verhuisde de Bibliothèque Wallonne van Amsterdam naar de Universiteitsbibliotheek te Leiden. In 2010 zijn de in de Universiteitsbibliotheek Leiden stukken van de Waalse gemeente te Nijmegen door de formele eigenaar, de Waalse Kerk Arnhem-Nijmegen, in bewaring gegeven aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de archivalia van de Waalse gemeente Nijmegen tussen 1975 en 2010 verworven als bruikleen of als schenking:
- 1975, in bruikleen gegeven door de Waalse gemeente Nijmegen; inv. nrs. (5, 10-12, 14-16, 26-31, 34-35, 55, 62).
- 1995, bij inventarisatie aangetroffen in het in bruikleen gegeven archief van de Klokkenberg; inv. nr. (70).
- Schenking door G. Lemmens, directeur Commanderie van St. Jan; inv. nrs. (17)
- September 1996, schenking door G. Lemmens (die het stuk in 1992 ontvangen had van L.R. Gerretsen); inv. nrs. (8, 75).
- 2005, schenking door E.J. Hubertus; acquisitienr. (2005-37); inv. nrs. (49-51, 58, 85).
- 2010, overgebracht vanuit de Bibliothèque Wallone te Leiden, met toestemming van de Waalse Kerk Arnhem-Nijmegen, de feitelijke bruikleengever; acquisitienr. (2010-173); inv. nrs. (1-4, 6-7, 9, 13, 18-25, 32-33, 36-48, 52-54, 56-57, 59-61, 63-69, 71-74, 76-84).

In de zomer van 2010 zijn alle stukken opnieuw beschreven in deze inventaris.
Aanvullingen In het contract met de kerkenraad Waalse Kerk Arnhem-Nijmegen d.d. 25 februari 2010 is vastgelegd dat toekomstige aanvullingen op het archief bij voorkeur eens in de twintig jaar worden overgedragen.
Selectie Fotokopieën van financiële stukken (voornamelijk bijlagen bij de rekeningen), waarvan de originelen zich in het archief bevinden, zijn voor vernietiging voorgedragen. Verder zijn er geen stukken vernietigd.
Ordening Voor de rubricering van de het eigenlijke archief is gebruik gemaakt van het archiefschema voor archieven van de Nederlands Hervormde gemeente. Gezien de geringe omvang van het archief heeft de hoofdrubriek slechts één onderverdeling. Bij de inventarisatie is er voor gekozen om de stukken van de Diaconie en de Kerkvoogdij samen te voegen tot één rubriek, aangezien het van een aantal stukken niet duidelijk is of zij tot de diaconie of tot de kerkvoogdij behoorden.
Daarnaast zijn enkele driedimensionale objecten als documentatie opgenomen en zijn enkele stukken, waarvan het verband met het archief niet is gebleken, apart vermeld.
In 2012 werd het archief van de Waalse Kerk Nijmegen bij het archief van de Waalse gemeente Nijmegen gevoegd. Het enige inventarisnummer in dit archief, met nummer 100, betrof een lijst van archivalia. De lijst is toegevoegd aan het beheerdossier van het archief van de Waalse gemeente Nijmegen.
Voorwaarden voor raadpleging Van de inv. nrs. 14, 15 en 16 is de openbaarheid beperkt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 288 Waalse Gemeente Nijmegen 1644 - 1973, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".