27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.3 Volkshuisvesting
Archiefvormer Huurcommissie Nijmegen (1917-1925)
Periode 1917 - 1925
Omvang 18 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1991)
Verwerving Volgens het Koninklijk Besluit van 24 Februari 1925 werd de huurcommissie te Nijmegen opgeheven en het archief aan de gemeente overgedragen. Dit betekende dat het werd overgedragen aan het Gemeentearchief.
Ordening Aangenomen mag worden dat het archief in het Gemeente-Archief heeft berust tot in het begin van de zestiger jaren dhr. P. Sliepenbeek zich ging bezighouden met het vervaardigen van een inventaris. Hij heeft dan ook een leeuwendeel van het werk op zich genomen door alle bestaande perceeldossiers te inventariseren en onder te brengen in een alfabetische, op straatnaam, gerangschikte serie.
Er restte echter nog een ongeïnventariseerd gedeelte, namelijk alle correspondentie, de financiële stukken en de notulenboeken.
Enige orde bestond hierin niet. Stukken waren door elkaar gehaald, en zo er bij de overdracht van het archief een orde bestaan heeft, zij was zoek toen met de definitieve inventarisatie begonnen werd.
Getracht is dan ook, met het oog op de bovenvermelde instructie aan de secretaris, de oude orde te herstellen. Volgens de registers zou dit primair neerkomen op een chronologische reeks. Aangezien het, gezien de beperkte omvang van het archief - afgezien van de perceeldossiers - weinig zin had deze chronologie te herstellen, is besloten om dossiers samen te stellen, die naar onderwerp zijn gerangschikt.

Zoals uit het titelblad reeds blijkt is sprake van meerdere archieven. Om precies te zijn, van drie. Te weten, het archief van Kamer I, dat van Kamer II, dat van de Huurcommissie in haar totaliteit.
Reeds eerder werd betoogd dat de kamers autonoom waren. De secretaris voor kamer I, en de plaatsvervangend secretaris voor kamer II rekenden het tot hun taak van de vergaderingen dier afzonderlijke kamers notulenboeken samen te stellen. Deze notulenboeken zijn in wezen afzonderlijke archiefbestanddelen in die zin dat zij deel uitmaken van een klein archief, namelijk dat van kamer I en dat van Kamer II.
Daarnaast bestaat het grotere archief, namelijk van de huurcommissie in haar totaliteit, zowel in bestuurlijk opzicht (vergaderingen in pleno), als in administratief opzicht (blijkens ook de instructie aan de secretaris).
Men kan zeer goed verdedigen dat wat hier in drie archieven is gesplitst, ondergebracht kan worden in één archief, waarbij de notulenboeken als bijlagen kunnen worden gezien.
Om wille van de duidelijkheid, maar vooral ook het belang van genoemde notulenboeken der afzonderlijke kamers, is gekozen voor twee kleine, bescheiden archieven, die der beide autonome kamers, naast het grotere archief. Dat juist voor deze constructie is gekozen vindt haar oorsprong in de juridische functies van de secretaris en diens plaatsvervanger, en de specifieke structuur van de commissie als geheel.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".