976 Architectenbureau Veugelers 1887 - 1989


Hoofdcategorie 12 Economie en bedrijfsleven
Subcategorie 12.1 Ambacht, nijverheid en industrie
Archiefvormer Architectenbureau Veugelers (1887-1990)
Periode 1887 - 1989
Omvang 6 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2007)
Geschiedenis van het archief Van het archief van M.E. Veugelers sr. is het overgrote deel verloren gegaan. Het restant beslaat 79 archiefnummers, waarvan 55 eigen projecten. Doorgaans telt een nummer (een project) een of twee stukken: een tekening en een bestek, of twee tekeningen. Dit geeft de indruk dat het archief integraal is vernietigd met uitzondering van stukken die degene die ze heeft vernietigd - hoogstwaarschijnlijk M.E. Veugelers jr - van bijzondere waarde achtte.
Hiervoor zijn drie motieven denkbaar
1. Hij beschouwde bepaalde projecten als hoogtepunten in het oeuvre van zijn vader. Voorbeelden die de familie in 2007 noemt, zijn een landhuis aan de Huijgensweg uit 1917 en drie woningen aan de Hermelijnstraat uit 1933 (1). Een ander hoogtepunt is het pand Broerstraat 31 dat hij samen met G.H.M. Holt ontwierp (2).
2. Hij vond een project belangrijk genoeg om voor het nageslacht te bewaren.
3. Hij sloot niet uit dat hij bepaalde dossiers zelf nog nodig kon hebben.
Wellicht lag het bedoelde moment in 1973, toen het architectenbureau van Mr. Franckenstraat 20 naar Burggraafstraat 3 verhuisde. Zekerheid hieromtrent bestaat niet, omdat de familie Veugelers niet weet wat er gebeurd is.

Het archief van M.E. Veugelers jr. is in 2007 vrijwel integraal overgebracht van het kantoor aan de Burggraafstraat naar het Regionaal Archief Nijmegen. Afgaande op het overzicht dat de architect tot 1988 heeft bijgehouden, heeft hij 900 projecten onder handen gehad (3). Bij de eerste screening in juni 2007 bleek dat het archief 636 eenheden (mappen, ordners e.d.) telde, maar omdat een aanzienlijk aantal dossiers (alle stukken die op één project betrekking hebben) verdeeld was over meer mappen, omvatte het nog geen 500 dossiers. Wederom is onbekend wat er aan de hand is, maar er zijn enkele mogelijkheden denkbaar:
- De architect heeft geen eigen dossier gehad in gevallen dat hij als adviseur optrad bij taxaties of bouwkundig onderzoek ten behoeve van derden.
- Hij heeft dossiers integraal aan de opdrachtgever overhandigd.
- Hij heeft zelf onbelangrijke dossiers vernietigd. Hiervoor pleit dat deze dossiers in het projectenoverzicht

1). Inv.nr. 28.
2). Tummers, T., Architectuur in Nijmegen. Een overzicht van de architectuur vanaf 1900. Nijmegen 1994, p. 37.
3). Inv.nr. 84.
Verwerving Schenking 2008
Selectie In het archief van Veugelers sr. heeft geen selectie plaatsgevonden.
Uitgangspunt bij de beoordeling van dossiers en categorieën documenten in het archief van Veugelers jr. was, dat het archief na selectie van de vernietigbare stukken representatief moest zijn voor zijn werk als architect, binnenhuisarchitect en vormgever.
Op grond van dit uitgangspunt heb ik op twee niveaus geselecteerd.

1. vernietiging van projectdossiers
Op basis van de criteria die werden genoemd in de geraadpleegde artikelen in het Nederlands Archievenblad en beoordeling van het archief zelf heb ik circa honderd dossiers ter vernietiging geselecteerd.
De criteria waren:
- Het project niet doorgegaan.
- Het was een onbelangrijk project (b.v. verbouwing badkamer, aansluiting op riool, ontwerp tuinhek).
- Van de vele werkstukken die hij in het kader van de VDO-opleiding heeft gemaakt is een steekproef bewaard die de verschillende leerjaren omvat.
- De meer dan honderd projecten die hij in opdracht van de Kijkshop en andere winkelketens van het Vendexconcern heeft gedaan, hadden een vergelijkbaar stramien. Ik heb een ruime steekproef bewaard die representatief is voor zijn werk in deze sector.

2. vernietiging binnen projectdossiers
Op basis van de criteria die werden genoemd in de geraadpleegde artikelen in het Nederlands Archievenblad en beoordeling van het archief zelf heb ik de volgende categorieën documenten voor vernietiging geselecteerd.
- Dubbelen;
- Concepten;
- Stukken betreffende het projectmanagement, zoals stukken van leveranciers, aannemers, onderaannemers, installateurs, financiële afrekeningen, weekstaten, betalingsproblemen.

Bij de inventarisatie voor vernietiging geselecteerd: meter
Ordening Vooraf heb ik in het Nederlands Archievenblad enkele artikelen van de hand van archivarissen van het Nederlands Architectuur Instituut (Nai) die betrekking hadden op ordening van en selectie binnen archieven van architecten (1).

Hoewel enkele stukken een cijfer- of lettercode dragen, is het archief van M.E. Veugelers sr. te fragmentarisch overgeleverd om een oude orde te kunnen herkennen. Zijn broer schrijft dat de 'bouwen' op de tekenkamer allemaal genummerd werden (2).
M.E. Veugelers jr. heeft, enkele uitzonderingen daargelaten, alle projectdossiers een code gegeven. Hiervoor heeft hij twee methodes gebruikt. Tot 1975 was dat een lettercode. Elk project werd aangeduid met drie hoofdletters die voor zover valt na te gaan naar de naam van de opdrachtgever en/of diens woonplaats of straat (als hij in Nijmegen woonde) verwezen. In 1975 stapte hij over op een numeriek systeem, dat in principe doorlopend en chronologisch was, maar ook uitzonderingen op deze regels bevat. In de staat waarin het archief is overgedragen, was echter geen sprake van een berging volgens een van beide codes.
Omdat een oude orde die als richtsnoer voor de inventarisatie kon dienen, ontbrak, heb ik de vrijheid genomen de archieven van vader en zoon vanuit dezelfde gedachte in te delen.
De hoofdindeling is:
- Opleiding
- Projecten
- Documentatie

In het archief van Veugelers sr. heb ik het onderdeel projecten nader geografisch ingedeeld:
- Nijmegen, rangschikking alfabetisch op straatnaam
- Buiten Nijmegen, alfabetisch op plaatsnaam

Het veel omvangrijker archief van Veugelers jr. vroeg om een minder simpele indeling, waarbij ik het geografisch criterium doorbrak, doordat ik het Vendexconcern als eenheid benaderde. Dit geeft de volgende indeling
- Nijmegen, rangschikking alfabetisch op straatnaam.
- Buiten Nijmegen
o Regio, alfabetisch op plaatsnaam, secundair op straatnaam.
o Rest van Nederland.
- Vendexconcern, alfabetisch op naam bedrijfsonderdeel, secundair op plaatsnaam.
- Overige opdrachtgevers, alfabetisch op plaatsnaam, secundair op straatnaam.1). Hoving, F.J., Tout à l'égout. Selectie en vernietiging uit de archieven van het Nederlands Architectuurinstituut. In: Nederlands Archievenblad 98(1994), p. 76-82; Kok, M., Verzamelde zaken nemen geen keer? Acquisitie en archiefselectie Nederlands Architectuurinstituut.Archievenblad 103, september 1999, p. 16-20; Kok, M., Leuk & lastig. Bewerking van architectenarchieven. Archievenblad 104, mei 2000, p. 24-29.
2). Brief Hans Veugelers, november 2007
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 976 Architectenbureau Veugelers 1887 - 1989, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".