280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Bestanddelen
Algemeen reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde Gemeenten in Nederland en het toezicht daarop, 's-Gravenhage; gedrukt, 1895, 1 deel
Inventarissen van de roerende goederen waaronder het archief van de Gemeente te Neerbosch en Hees c.a., 1903, 1912, 2 katern
Notulenboek van de vergaderingen van de Kerkenraad, 1948 - 1951, 1 deel
Begeleidingsbriefje van notaris S.O. de Casembroot betreffende de toezending van een fotocopie van een akte van dading, gesloten tussen de kerkenraad en de gemeente Nijmegen inzake de predikantswoning in 1854, 1957, 1 omslag
Register van opbrengsten van verhuur van zitplaatsen in de kerken te Beek en Ubbergen, 1938 - 1958, 1 deel
Plattegronden en naamlijsten, opgemaakt voor de verhuur van zitplaatsen in de kerken van Beek en Ubbergen, 1942 - 1949, 1 omslag
Brief van J. Franken te Amsterdam over het onderhoud van het graf van zijn moeder, met een aantekening, 1950, 2 stuk
Correspondentie betreffende de verhuur van zitplaatsen in de kerken te Beek en Ubbergen, 1950 - 1958, 1 omslag
Contraboek van ondertrouw en huwelijk, 1772 - 1944, 1 deel
Lidmatenboek, met voorin een lijst van predikanten over 1668 - 1770, en achterin verklaringen van de classicale kerkvisitators over hun visitaties, 1773 - 1850, 1668 - 1770, 1773 - 1850, 1772 - 1947, 1 deel
"Handelingen van de Kerkvoogd en van Kerkvoogd en Notabelen", register van aantekeningen betreffende kerkelijke aangelegenheden; tevens register van ingekomen en uitgegane brieven, 1852 - 1900, 1 deel
Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogd, 1856 - 1900, 3 deel
Register van jaarrekeningen, 1856 - 1901, 2 deel
Stukken betreffende het door de Kerkvoogd c.q. het College van Kerkvoogd en Notabelen gevoerde beheer bevattende de jaarlijkse begroting en rekening met de daarbij behorende bijlagen, de correspondentie en (pacht)contracten, 1873 - 1874, 1896 - 1917, 24 omslag
Notulen van de vergaderingen van de Kerkenraad en vanaf 1922 van het Classicaal Bestuur van Nijmegen, fungerend als kerkenraad, 1877 - 1941, 1 deel
Register, houdende de inventaris van het archief van de Kerkvoogd, aangelegd ca.1890, een staat van de opbrengsten uit onroerende goederen, aangelegd ca. 1890 en vervolgd tot en met 1930 en een staat van de inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld over 1861-1883; met 2 bijlagen, 1861 - 1883, ca. 1890, ca. 1890 - 1930, 1 deel
Register, houdende notulen van de vergadering van Kerkvoogd en Notabelen van 23 augustus 1901, voortgezet als brievenboek van uitgegane brieven, 1901 - 1939, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van Kerkvoogd en Notabelen, 1901 - 1939, 1 deel
Register houdende de jaarrekeningen van de Hervormde Gemeenten in het ressort van de Classis Nijmegen en de daarop betrekking hebbende rapporten van afhoring, 1847 - 1861, 1 deel
H.M.C. van Overzee : "Reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk", Schiedam, met enige annotaties, 1870, 1 deel