815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest 1810 - 1983


4.2.1.7.1.1 Verkrijging, verlies


Bestanddelen
Dossierinventaris van de stukken betreffende de aankoop, verkoop en ruil van onroerende goederen. Met concordantietabel., 1928 - 1983 (1989), 3 omslag
Stukken betreffende de aankoop van gronden aan de Koningsweg 69 te Puiflijk, met tekeningen, 1980 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging in erfpacht van het RK kerkbestuur te Druten van een stuk grond gelegen aan de zuidwestzijde van het perceel met het kadastrale nummer Druten sectie B 1942, 1953 - 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond aan de Veerstraat te Druten met kadastraal nummer B 1885 gedeeltelijk, 1977 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van twee gravures, 1952, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop, verkoop en ruil van onroerende goederen, 1928 - 1983 (1989); met tekeningen, 186 omslag
Stukken betreffende de afkoop van pootrechten van particulieren, alsmede betreffende de afkoop van grondrente verschuldigd aan het RK. parochiebestuur, 1943 - 1959, 1 omslag
Stukken betreffende de onteigening van onroerende goederen ten behoeve van uitbreidingsplannen, 1946 - 1973; met tekeningen, 6 omslag
Stukken betreffende de kadastrale overboeking van een perceel grond in Puiflijk dat ten gevolge van verjaring eigendom is geworden van de erven Gremmen, 1951 - 1952, 1 omslag
Notariële akten en andere stukken betreffende de aankoop en ruil van onroerende goederen alsmede betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van rioleringen, 1952 - 1954, 1965 - 1979, 5 omslag
Stukken betreffende de betwisting van het eigendom van de barak, door de gemeente gebouwd op het terrein van de Fa. A. & W. van Kampen ten behoeve van de huishoudschool, 1955, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging om niet van onroerende goederen, alfabetisch geordend op naam van de wederpartij, 1958 - 1972; met tekeningen, 2 omslag
Stukken betreffende de te hanteren voorschriften en richtlijnen bij grondaankoop, 1960 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende het voeren van een onteigeningsprocedure tegen de Nederlands Hervormde Kerk te Druten ter verkrijging van terrein van het voormalig kasteel Schenkengoed, 1963 - 1967, 1 omslag
Stukken betreffende het voeren van een onteigeningsprocedure tegen A. Smits ter verkrijging van een perceel boomgaard te Afferden, kadastraal bekend Druten, sectie C, nr. 34, 1964 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende goederen ten behoeve van industrieterreinen, 1965 - 1983; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende het terugontvangen van een gestolen klok van de veerpont Hoop Op Zegen, die aan de Zweedse gemeente Halmstad bleek te zijn verkocht, 1972 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van zand uit de voormalige kleiputten langs de van Heemstraweg aan de firma Delgromij BV, 1972-1977; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende ruiling van gronden, 1977 - 1982, 8 omslag