781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983


1.2.2.2.12 Arbeid


Bestanddelen
Stukken betreffende de bemoeienis met de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland, Noord-Frankrijk en op Nederlandse militaire vliegvelden, 1940 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling, intrekking en controle op de naleving van verordeningen ingevolge de Winkelsluitingswet en het Arbeidstijdenbesluit, 1930 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de tewerkstelling van dienstplichtige inwoners in het kader van de Nederlandse Arbeids Dienst (NAD), 1941 - 1947, 1 omslag
Raadsbesluit betreffende de benoeming van een agent voor de arbeidsbemiddeling, met desbetreffend voorstel van het college van burgemeester en wethouders; met bijlagen, 1939 - 1941, 1 omslag
Stukken betreffende de plaatsing van werklozen bij de door de Rijksdienst voor de Werkverruiming te Arnhem gesubsidieerde objecten, 1939 - 1943, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van voorschotten aan landarbeiders ingevolge de Landarbeiderswet ter verkrijging van een 'plaatsje', land met woning in eigendom, of van los land in pacht; met tekeningen, 1939 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende de controle op door de Arbeidsinspectie te Arnhem verleende ontslagvergunningen en de declaratie bij het Departement van Sociale Zaken van gemaakte kosten voor de controle op werklozen, 1940 - 1954, 1 omslag
Opgaven aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te Tiel van beschikbare vrouwelijke arbeidskrachten; met bijlagen, 1942, 1946, 1 omslag
Stukken betreffende uitvoering van werken in het kader van de Rijksdienst Uitvoering van Werken (DUW) te 's-Gravenhage, 1946 - 1947, 1952 - 1953, 1 omslag
Brief van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Tiel met het verzoek om gegevens betreffende de woningbouw in het kader van plaatsing van beschikbare bouwvakkers, met de minuut van de antwoordbrief, 1947, 2 stuk
Register van door de burgemeester ingevolge het Rijtijdenbesluit ontvangen gelden, 1948 - 1950, 1 katern
Stukken betreffende de sociale werkvoorziening, onder andere over de deelname aan de Stichting 'Centrale Werkplaats Maas en Waal' te Druten en aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omstreken, 1955 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van werkgelegenheidsobjecten van de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken te Arnhem (DACW), 1956 - 1977, 1 omslag
Arbeidsregister als bedoeld in artikel 68 van de Arbeidswet 1919, 1962 - 1983, 1 deel
Stukken betreffende de deelname aan intergemeentelijke besprekingen over een eventueel onderzoek naar de werkgelegenheidssituatie in het Land van Maas en Waal, 1968 - 1974, 1 omslag
Register van verstrekte 'werkmappen' ingevolge het Rijtijdenbesluit, 1970 - 1982, 1 deel
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan periodieke arbeidskrachtentellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1973 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de standpuntbepaling ten aanzien van de provinciale nota 'De arbeidsmarkt in Rivierenland', 1982 - 1983, 1 omslag