1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 77-212
Beschrijving "Raedtsignaat" der stad Nijmegen. Register, bevattende de resolutiën van de magistraat en aantekening van gerichtszaken, welker behandeling tot de competentie van de raad behoorde
Periode 1558 - 1794
Bereik en inhoud De registers worden van 1558-1563 genoemd "Prothocollum Senatorium", van 1564-1568 "Liber Senatorius", van 1574-1581 "Guedesdach Boeck", van 1581-1583 "Resolutieboeck", van 1584-1592 wederom "Prothocollum Senatorium". Daarna, tot 1605, blijft op de rug der banden nog de benaming "Prothocol" vermeld, hoewel in deze tijd de benaming "Raedtsignaat" in gebruik komt, welke tot 1798 blijft gehandhaafd.

Het oudste deel, dat loopt van 1558-1563, is een verzamelband over die jaren en draagt op de rug het opschrift: "achte boick" en Guedesdach Boick". Er zijn dus nog zeven dergelijke banden vóór geweest, die evenwel verloren zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat Johan van den Have, die in 1556 stadssecretaris werd en die de stedelijke administratie opnieuw heeft ingericht, de toen nog aanwezige raadsresolutiën in banden heeft verenigd of deze in het net heeft overgebracht. De band welke de resolutiën over de jaren 1564-1568 bevat, draagt als opschrift "negende Boeck".

De jaren lopen meestal van 2 januari tot ultimo december, maar hierop zijn uitzonderingen. Vele jaren vertonen hiaten, welke in enkele gevallen door de minuut-resolutiën worden aangevuld. De vergaderingen werden als regel op woensdag (Guedesdach) gehouden, maar vooral in de oudste registers treft men uitzonderingen hierop aan. Ingekomen brieven, die in de minuten gemakshalve wel eens werden bijgebonden, staan in het net-exemplaar in extenso afgeschreven. Ook de uitgaande brieven staan in het R.S. afgeschreven, vermoedelijk bij wijze van minuten.

Het net-exemplaar werd met de minuut vergeleken. Sedert 1662 blijkt deze minuut nogal eens onvindbaar te zijn geweest (aantekening d.d. 31 december 1662), zodat het R.S. "tegens de cladde (werd) nagesien". Het R.S. van 1664 werd eerst in 1694 met de minuut vergeleken en akkoord bevonden. In 1694 werd vastgesteld dat de minuut-resolutiën vóór 24 juni 1663 onvindbaar waren, zodat dit gedeelte niet kon worden gecollationeerd.

Aanvankelijk werden allerlei zaken van rechterlijke aard, die tot de competentie van de raad behoorden, in het R.S. behandeld. Geleidelijk aan, vooral in de 18e eeuw, verdwijnt dit soort akten, waarvoor dan afzonderlijke prothocollen werden aangelegd.

In het deel over 1575 (fol. 135 verso) is een opgave geliasseerd voor verstrekte geleidebrieven voor wijn- en biervervoer. In het deel over 1584 en 1585 is achterin opgenomen de burgereed der ambachtslieden op 1 januari 1586, in dat over 1642 een regeling voor de Nijmeegse beurtschippers, in dat over 1644 ordonnantiën op het apothekersambt en op de wijze van procederen bij het Appellationsgericht te Aken, in dat over 1645 de nieuwe ambtsbrief van het brouwersgilde, in dat van 1647 en 648 een ordonnantie op de verkoop van eetwaren binnen de stad en een instructie voor rector en meesters der Latijnse school, in dat over 1650 een ordonnantie op het loon der timmerlieden, een reglement inzake schippersgilden en de gildebrief voor het gilde der biertappers met de kleine maat, in dat over 1651 een ordonnantie op bedelaars, vagebonden enz., in dat over 1652 een ordonnantie voor de makelaars in granen, in dat over 1654 een ordonnantie op het loon der beenhouwers, in dat over 1655 en 1656 enkele ordonnantiën van rechterlijke aard en een ordonnantie op het dragen en meten van turf en koren, in dat over 1659 ordonnantiën op de jurisdictie over de academie, op het ijkmeestersloon, op de vaststelling der salarissen der gerechtelijke ambtenaren en op het reinigen der straten, alsmede een instructie voor de stadsprovoosten; in dat over 1660 een ordonnantie voor de onderschout, in dat over 1663 een instructie voor de afgevaardigden inzake het instellen van een "Weltgericht in het Nederrijcxe", en een ordonnantie op het brood, in dat over 1664 ordonnantiën op de pestbestrijding en op het vleeshuis, in dat over 1666 ordonnantiën op het maken van testamenten in tijden van heersende pest en op de burgerwachten, in dat over 1669-1673 reglementen op de brandweer, de voerlieden en op de wapenoefening binnen de stad, alsook ordonnantiën op de dienstboden en op het schoonhouden der haven, in dat over 1675 een ampliatie van de ordonnantiën voor het schippergilde, in dat over 1682 en 1683 een ordonnantie op de trekschuiten in de Grift, het reglement van het kleermakersambt en de conditiën waarop de ostagepenningen geïnd werden, in dat over 1684 het reglement op de burgerwachten, in dat over 1688 aantekeningen van huishoudelijke aard van een concierge, in dat over 1748 een ordonnantie betreffende salariëring van hogere ambtenaren bij de rechtspraak, in dat over 1759 een brandreglement en een lijst van meesters der brandspuiten en van de plaatsen der brandkuipen, in dat over 1788 een reglement voor de joodse gemeente en een register van privileges en archieven.

Het deel over 1580 en 1581 is beschadigd, uit dat over 1688 en 1689 zijn verschillende folio's uitgescheurd. Van verschillende R.S. zijn afschriften of duplicaten aanwezig.

Als nadere toegang op de raadssignaten zijn in de loop der tijd meerdere indexen vervaardigd. Deze zijn te vinden onder de inv.nrs. 213-216, 217 en 4521-4523. Van die laatste index is een digitaal raadpleegbare transcriptie gemaakt.
Vorm 136 deel

Bestanddelen