1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


1.1 De Magistraat tot 1795


Bestanddelen
Minuut-resolutiën van de magistraat der stad Nijmegen, 1581 - 1793, 25 deel; 51 omslag
"Raedtsignaat" der stad Nijmegen. Register, bevattende de resolutiën van de magistraat en aantekening van gerichtszaken, welker behandeling tot de competentie van de raad behoorde, 1558 - 1794, 136 deel
Register op de raadssignaten, (ca. 1800), 4 deel
Register op het raadssignaat der stad Nijmegen, lopende van 1591-1760, (ca. 1760), 1 deel
Repertorium op de resolutiën, ordionnantiën, statuten en publicatiën der stad Nijmegen over de jaren 1659-1772, [circa 1772], 1803, 1 deel
"Memoriale vor die Heren Borgemeisteren anno '86 ende '87 ende '88 van degelickse saken". Agenda der raadszittingen, met bijlagen, 1586 - 1588, 1 deel
Losse stukken aangetroffen in het raadssignaat van 1712-1717, 1712, 1716 - 1717, 1 omslag
Brieven ingekomen bij, en minuten van brieven uitgegaan van de magistraat van Nijmegen, 1502 - 1795, 103 omslag
"Stukken totten Raadt". Rekesten en andere ingekomen stukken ter behandeling door de raad, 1657 - 1794, 140 omslag
Rekesten, ingekomen bij de stad Nijmegen, ongedateerd, (ca. 17e - 18e eeuw), 1 omslag
Aanschrijvingen van het Hof van Gelderland aan de magistraat van Nijmegen tot uitvoering van besluiten der Staten-Generaal, 1669 - 1672, 1 omslag
Plakkaten van verschillende authoriteiten, ingekomen bij de magistraat van Nijmegen, 1552 - 1567, 1 omslag
Ordonnantiën en plakkaten, ingekomen bij de magistraat van Nijmegen, alsmede naar aanleiding daarvan gevoerde briefwisseling, 1569 - 1588, 1 pak
Plakkaten, ingekomen bij en concept-publicatiën uitgegaan van de magistraat van Nijmegen; met terzake gevoerde briefwisseling, 1571 - 1572, 1 omslag
Plakkaten en publicatiën van hogerhand, ingekomen bij de magistraat van Nijmegen, 1654 - 1795, 1 pak