232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.2.2.2.1 Nieuweveld, Hoogeveld, Heescheveld, De Mars


Bestanddelen
Stukken betreffende verzoeken om schadevergoeding wegens het verleggen van de dijk en het vergraven van de Gasthuisweide voor forificatiewerken, 1748 - 1774, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen, Judith van Heteren als onderpand stelt voor de tijd van tien jaar voor de opdracht van de helft van een stuk bouwland, gelegen op het Hogeveld, dat zij op 10 november 1592 heeft verkocht aan Gerit van Birck, de helft van 'Het Kattepad', 1 morgen land bij het Jodenkerkhof op het Hogeveld, alsmede de helft van 5 morgen heiland bij de Teers tegenover de hofstede van 6 morgen land gelegen, aan Judith is toebedeeld bij magescheid van 18 maart 1589, 1593, 1 charter
Dijkcedul van de Mars, opgemaakt aan de hand van de die van 1550 en aangepast naar de stand van zaken, 1621, 1 stuk
Extract uit het raadssignaat van 25 september 1744, betreffende de omslag over de dijkgeslaagden en een subsidie voor het leggen van kribben voor de schaardijk onder Hees, 1744, 1 stuk
Overeenkomst met de vrouwe van Ubbergen inzake een achterstallige rogrente van 3 malder en een achterstallige grondrente van 12 Joachimdaalders uit haar bouwhof van 20 morgen aan de Broerdijk, 1740, 1 omslag
Stukken betreffende een hypothecaire schuld van Gijsbert Petersen uit zijn hofstad te Hees aan Albert Verstegen, 1656 - 1662, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling van het onderhoud door de geërfden van de Biezenstraat en de Langstraat onder Hees, 1776, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Johan Mertens en zijn vrouw Jenneken aan Geridt van Birck verkopen 2 hont land op het Heeschevelt, 1595, 1 charter
Verzoekschrift van de dijkgeslagenen en buitengeërfden van Hees in zake de weigering van het OBG om de omslag van de kriblasten over 1758 en 1759 te betalen, 1762, 1 stuk
Kwitantie voor het gasthuis van Pouwel Sluijsken en Metgen Kanis genant Sluijsken voor de ontvangst van de eerste twee termijnen van het aankoopbedrag voor hun helft van 'De Bleick' in de Mars, 1605, 1 stuk
Stukken betreffende de aankoop door het gasthuis van 1½ morgen weiland in de Biesen onder Hees Jacob van der Roer c.s., 1657 - 1658, 1 omslag
Verzoekschrift aan de Raad om maatregelen tegen het gebruik door wandelaars van de weide van het gasthuis buiten de Hezelpoort, 1690, 1 stuk
Stukken betreffende door fortificatiewerken vergraven landerijen van het gasthuis, 1690 - 1721, 1 omslag
Verklaring van B. Tros over zijn verkoop namens de erfgenamen van Aelbert ter Stegen aan het gasthuis van de helft van 1 hont land buiten de Hezelpoort in het Gasthuisland, waarvan de andere helft door Aeltje Peters, echtgenote van Albert ter Stegen, bij testament aan het gasthuis is vermaakt, 1662, 1 stuk
Stukken betreffende het geschil met luitenant-ingenieur C.J. Kraijenhoff over de grensscheiding met de Generaliteit bij de vestingwerken op de Gasthuisweide; met kaartje met de opmeting van de nieuwe sitruatie na de aanleg van de werken op deze weide, 1778 - 1779; met retroactum 1733, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Mechtelt Janssen de Groot (voor tweederde deel) en Johanna van Elden en het minderjarige kind van wijlen Sweer Bettram en zijn vrouw Jenneken Dirckss (voor het resterende derde deel) aangekoopt 7 hont bouwland op het Hogeveld tussen het Hatertsepad en de Groenesteeg, 1683, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Hendrick Worms aankoopt, ter voldoening van een achterstallige jaarrente van 1 malder en 3 vaet rogge, het met deze rente bezwaarde bouwland van 1 morgen op het Hogeveld in het Nijeveld tussen de Graafseweg en de Sint-Annastraat, 1690, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van de erfgenamen van Naleken Keyen, weduwe van Jacob de Witt, aankoopt 1 morgen bouwland op het Hogeveld in het Nijeveld tussen de Graafseweg en de Sint-Annastraat, waarmee een obligatie is afgelost, 1693, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van de erfgenamen van Stijneken Janssen, weduwe van Jan Ewolts, aankoopt ‘Op den Pels’, een ½ morgen bouwland op het Hogeveld, 1698, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Derck Floris c.s. aankoopt de helft van 1 morgen bouwland op het Hogeveld, ter voldoening van een obligatie d.d. 1671 dec 28 van 150 gulden, 1714, 1 charter