232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.2.2.2.1 Nieuweveld, Hoogeveld, Heescheveld, De Mars


Bestanddelen
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen, Judith van Heteren als onderpand stelt voor de tijd van tien jaar voor de opdracht van de helft van een stuk bouwland, gelegen op het Hogeveld, dat zij op 10 november 1592 heeft verkocht aan Gerit van Birck, de helft van 'Het Kattepad', 1 morgen land bij het Jodenkerkhof op het Hogeveld, alsmede de helft van 5 morgen heiland bij de Teers tegenover de hofstede van 6 morgen land gelegen, aan Judith is toebedeeld bij magescheid van 18 maart 1589, 1593, 1 charter
Stukken betreffende 2 morgen land op de Winsseling en een erfjaarrente van 6 joachimdaalders op Dertiendag daaruit, 1552 - 1598, 3 charter getransfigeerd; 2 charter; 1 omslag
Stukken betreffende 3 scharen en de 1e schaar uit een weiland in de Mars aan de Waal, 1570 - 1612, 3 charter
Stukken betreffende twee percelen land van elk 5 hont in het Heeseveld, 1572, 1 stuk; 1 katern; 3 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Johan Mertens en zijn vrouw Jenneken aan Geridt van Birck verkopen 2 hont land op het Heeschevelt, 1595, 1 charter
Kwitantie voor het gasthuis van Pouwel Sluijsken en Metgen Kanis genant Sluijsken voor de ontvangst van de eerste twee termijnen van het aankoopbedrag voor hun helft van 'De Bleick' in de Mars, 1605, 1 stuk
Dijkcedul van de Mars, opgemaakt aan de hand van de die van 1550 en aangepast naar de stand van zaken, 1621, 1 stuk
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Johan van Tuijll en zijn vrouw Wendel van Aecken verkopen aan Derrick van Halderen, richter te Ooij, eenige percelen land, groot 4½ morgen, zowel binnen als buitendijks gelegen aan de Winsseling, 1624, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Henderick Doornenboss en zijn vrouw Trijneken Hendericx verkopen aan Aelbert ter Stegen een ½ hont land op het Hogeveld bij de Kronenburgertoren, 1625, 1 charter
Stukken betreffende de verwerving van twee maal 1 erfmalder rogge op Sint-Maarten uit 4 hont land bij de Wolfskuil, 1626 - 1690, met retroacta 1563 - 1608, 1 charter; 1 stuk; 2 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen de gebroeders Willem en Rutger van de Kerckhoff cum suis verkopen aan notaris Wilhem van Druiten en zijn vrouw Agnes van de Schilt het 4/5e deel van 5½ hont bouwland op het Hogeveld tegen het Vrouwendal; hieraan getransfigeerd een akte waarbij voor schepenen van Nijmegen ritmeester Willem Heij verkoopt aan notaris Willem van Druiten het resterende 1/5 deel van de 5½ hont bouwland; bezwaard met 3 schepel rogge voor het Gasthuis , 1637, 2 charter getransfigeerd
Stukken betreffende een stuk land buiten de Hezelpoort van Erntgen Uwens, weduwe van Munster, 1645 - 1648, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop door het gasthuis van 7 hont land in het Heseveld in de Mars aan de bandijk, 1649 - 1651, 1 charter; 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Rijck Braem en zijn vrouw Johanna Gront aankoopt 2 schaarweiden per jaar uit het Gasthuisland buiten de Hezelpoort in de Mars (1655); hieraan getransfigeerd een akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Jenneken Cocken cum suis verkopen aan Frans Braem 2 koeweiden in de Gasthuiskamp (1603); hieraan getransfigeerd en akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Arnt Vermoelen en zijn vrouw Grytgen verkopen aan Johan Vermoelen 2 scharen koeweiden in de Gasthuiskamp, alsmede een erfovercijns van 4 schild uit het huis van Goessen die Ruwe in de Hezelstraat (1547), 1655, retroacta 1603 en 1547 mrt 22 [dinsdag na de zondag Letare in halfvasten], 3 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Peter van de Hoevel en zijn vrouw Hester Ebben aankoopt de helft van 4 morgen weiland buiten de Heselpoort in de Mars, waarvan de andere helft van vrouw Van Munster was aangekocht, 1655, 1 charter
Stukken betreffende de erfpacht en de latere aankoop van de Apostelheren van Keulen van het weiland 'De Apostelkamp' of 'Het Heijen Campken' buiten de Hezelpoort in 'De Gasthuisweide' geenclaveerd, 1655 - 1672, 1 omslag; 1 charter
Stukken betreffende de verwerving van twee kampen weiland van 4 morgen min 1½ hont buiten de Hezelpoort in de Mars, 1656, met retroacta 1622 - 1651, 5 charter; 2 charter getransfigeerd; 1 omslag; 1 stuk
Stukken betreffende een hypothecaire schuld van Gijsbert Petersen uit zijn hofstad te Hees aan Albert Verstegen, 1656 - 1662, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop door het gasthuis van 1½ morgen weiland in de Biesen onder Hees Jacob van der Roer c.s., 1657 - 1658, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen het gasthuis van Johan Mannus en zijn vrouw Jeuxken de Haert, en van Jacob van de Roer en zijn vrouw Jacomina van Haps cum suis aankoopt van elk een kwart van twee stukken land, samen 3 morgen groot, gelegen onder Hees in de Biesen, en waarvan het gasthuis de andere helft bezit, 1658, 1 charter