960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 208-212 Duplo van het repertoire van notaris Lambertus Stoppendaal te Nijmegen, geverifiëerd door de ontvanger der registratie, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, door de president van genoemde rechtbank geparafeerd, 1811 - 1815, 5 deel
Geen informatie beschikbaar.