52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


Rubriek: 1.2.2.2.3.3 Logementenverordening
Serie: 1074-1188 Stukken betreffende de aanvragen voor vergunningen tot het houden van een inrichting voor het verschaffen van nachtverblijf; met tekeningen, 1931 - 1942, 1944, 1947, 1951, 115 omslag
VerwervingDe overbrenging naar het gemeentearchief vond plaats in 1975.
OrdeningDe kern van het archief wordt gevormd door een aantal series ingekomen en minuten van uitgaande stukken en een aantal daarop betrekking hebbende registers. Daarnaast bestaat het archief uit een groot aantal losse stukken, waarin maar moeizaam sporen van de oorspronkelijke ordening terug te vinden waren; zeker óók een gevolg van de onzorgvuldige en overhaaste manier, waarop de overbrenging naar het gemeentearchief plaatsvond (1975). Op grond van de bovengenoemde series met hun grote verscheidenheid van inhoud is gekozen voor de indeling Algemeen - Bijzonder. De nadere onderverdeling onder "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is gemaakt aan de hand van de nog bestaande (gedeelten van) een oude ordening (zie bijvoorbeeld inv. nrs 312 - 314, 333 - 350), die waarschijnlijk ontleend is aan de taakomschrijving van de dienst.
Tijdens de jaren 1949 - 1951, en ook later nog werd veel gebruik gemaakt van de methode om doorslagen van de uitgaande stukken van P.W. en V. te doen toekomen aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (zie inv.nrs. 191 - 198).
Nog een enkele opmerking over de interpretatie van enige afdelingen in de inventaris.
De stukken betreffende sloop en herstel (zowel nieuwbouw als verbouw) van panden, die geteisterd zijn door oorlogshandelingen in wereldoorlog II, zijn onder het hoofd "Wederopbouw" geplaatst.
De hoofden "Bouwvoorschriften" en "Woonvoorschriften" zijn onder de kop "Taakuitvoering" geplaatst, omdat zij stukken bevatten, die het meedenken over en het meewerken aan de totstandkoming van voorschriften betreffen. Dit ter onderscheiding van het hoofd "Dienstvoorschriften" onder de kop "Hulpmiddelen tot uitvoering van de taak" , waarin die stukken zijn geplaatst, die handelen over reeds bestaande voorschriften.
In verband met het feit, dat de directeur van Bouw- en Woningtoezicht jarenlang tevens de commandant van de Brandweer is geweest, is een aantal stukken, afkomstig uit het archief van de Brandweer, uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht verwijderd en in het Brandweerarchief opgenomen. Ook stukken, afkomstig uit het secretarie-archief en uit het archief van de gezondheidscommissie, zijn op hun juiste plaats teruggebracht.
Bronnen50 Jaar Bouw- en Woningtoezicht, Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, Nijmegen 1955.
Gemeentebladen
Gemeenteverslagen
Gruppelaar, Leon 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919', Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
Hillebrand, H., Koopmans C., Woon- en leefomstandigheden in Nijmegen van 1851- 1914, Nijmegen 197, p. 58.
Nabuurs, Nel, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984', Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
Raadsverslagen