1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


VerwervingBruikleen 1977; schenking 2018
Aanvullingen1992 en 2001
SelectieEen groot aantal stukken is voor vernietiging geselecteerd, met name dubbele stukken, stukken betreffende de samenstelling van begrotingen en jaarrekeningen, boekhoudkundige en financiële stukken, stukken betreffende de verpleging en verzorging van bejaarden, onder andere verpleegdendossiers (een willekeurige selectie van de opnamejaren 1967-1990 is bewaard) en stukken betreffende het personeel (een selectie van personeelsdossiers is bewaard, waaronder de dossiers van de directeuren/ directrices).
OrdeningIn de inventaris van J.M. van Pabst van Bingerden uit 1871 (J.M. van Pabst van Bingerden, ‘Inventaris van het Oud Archief van het Oud-Burger-Gasthuis’) zijn de stukken vanaf 1330 tot 1869 beschreven; de nadruk valt echter op de charters (perkamenten of papieren oorkonden) die in een chronologische lijst zijn beschreven. De andere stukken, delen en omslagen zijn summier behandeld en meestal gemerkt met een letter, die soms nog op de stukken is terug te vinden. De inventaris van E.M. Hekking (E.M. Hekking, Inventaris van het archief van het Oud Burgeren Gasthuis) uit 1944 bestaat uit een regestenlijst van charters en een onvolledige beschrijving van de registers en losse stukken. Van na 1817 beschreef hij de series notulen, rekeningen, begrotingen en enkele losse stukken. De door hem beschreven archiefbescheiden werden in de kluis in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) aan de Molenstraat opgeborgen op een nummering die bestond uit een aanduiding van kast/vak, plank en nummer (bijvoorbeeld ‘C-III-70’). Deze aanduidingen zijn nog steeds op de stukken te vinden. Deze indeling werd gehandhaafd in de kluis in de nieuwbouw aan de Professor Cornelissenstraat 2. Govert Boomsma heeft het archief over de jaren 1817-1967 geïnventariseerd als stagiair bij het Gemeentearchief Nijmegen in het kader van de opleiding aan de Rijksarchiefschool te De Haag in 1982-1983. De inventaris verscheen in 1985. Boomsma liet het archief beginnen in 1817, toen het OBG weer een zelfstandige organisatie werd en een nieuw college van regenten aantrad. Het oudste stuk is een retroactum uit 1717 betreffende de benoeming en het ontslag van geneesheren en heelmeesters (inv. nr. (448)). Als einddatum koos hij uit praktische overwegingen voor 1967, het jaar waarin het OBG verhuisde van de Molenstraat naar de Professor Cornelissenstraat. De oude orde zoals die in het archief werd aangetroffen, bestaat uit series notulen, ingekomen stukken, kopieboeken en doorslagen van uitgaande stukken, begrotingen en jaarrekeningen. Daarnaast was er een grote hoeveelheid losse stukken die per onderwerp of zaak in omslagen waren opgeborgen. Bij de inventarisatie door Govert Boomsma zijn deze per rubriek rond de series gegroepeerd, waarbij rekening is gehouden met de organisatie en de taakuitoefening van het OBG. Robert Spanings, medewerker Inventarisatie bij het Regionaal Archief Nijmegen, heeft in 2015-2018 aanvullingen uit 1992 en 2001 geïnventariseerd en geïntegreerd in de bestaande inventaris van Boomsma. Als einddatum is uit praktische overwegingen gekozen voor 1990. Tot dan heeft het OBG zijn archief aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) overgedragen. In 1979 veranderde het OBG van een burgerlijke instelling van weldadigheid in een stichting. Besloten is om de stukken over de jaren 1979-1990 niet onder te brengen in een afzonderlijk archief en inventaris omdat de administratie nagenoeg niet veranderde. Het archief is onderverdeeld in de hoofdrubrieken ‘Stukken van algemene aard’ en ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Laatstgenoemde rubriek is onderverdeeld in de rubriek ‘Organisatie’ en ‘Taakuitoefening.’ Beide rubrieken zijn onderverdeeld in subrubrieken. De stukken betreffende nalatenschappen van verpleegden zijn van de stukken van het OBG afgescheiden en in de rubriek ‘Persoonlijke stukken van verpleegden’ geplaatst. De laatste rubriek bevat enkele stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend, tenzij een andere ordening logischer was.
BronnenBoomsma, Govert, Inventaris van het archief van het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Nijmegen 1985;
Keijser, J.A.M.P., Het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen 1592-1992, Nijmegen 1992;
Lammerts van Bueren, A., Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, van Middeleeuws gesticht tot modern tehuis, Nijmegen 1967.