1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


Hoofdcategorie 19 Vrijetijdsbesteding en verenigingsleven
Subcategorie 19.1 Sport en spel
Archiefvormer Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (1908-2003)
Periode 1908 - 2003
Bereik en inhoud Vergaderstukken van de ledenvergadering en het bestuur; jaarverslagen; ingekomen en uitgaande stukken. Stukken betreffende de organisatie van de Vierdaagse; registers van deelnemers. Stukken betreffende samenwerking in de wandelsport: met regionale wandelkringen, landelijke wandelsportbonden en internationale organisaties op het gebied van de wandelsport. Foto’s van de Vierdaagse. Het archief van de KNBLO bevat veelzijdige informatie over de geschiedenis van de wandelsport in Nederland gedurende de twintigste eeuw met nadruk op de Vierdaagse.
Omvang 54,4 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2012)
Geschiedenis van het archief Het archief van de NBvLO / KNBLO lag van de oprichting in 1908 tot de opheffing in 2003 steeds in het bondskantoor: tot 1980 Valkenbosplein 18 Den Haag, tussen 1980 en 1998 Laan van Meerdervoort 440 in Den Haag; sinds 1998 Groesbeekseweg 41 in Nijmegen.
2011 bevonden zich daar niet alleen de archieven van de KNBLO en zijn rechtsopvolgers. Het Nijmeegse KNBLO-lid M.M. (Marcel) Claassen is vanuit zijn interesse voor de geschiedenis van de KNBLO en de Vierdaagse al in de jaren zeventig begonnen met de verzameling van archief- en documentatiemateriaal op het gebied van de wandelsport. In de jaren negentig werd dit werk geïnstitutionaliseerd en ondergebracht in de Archiefcommissie van de KNBLO, na 2003 in de commissie Archief en Traditie van KNBLO-NL. Dit werk heeft ertoe geleid dat zich in de kelder van Groesbeekseweg 41 niet alleen een indrukwekkende hoeveelheid kranten, krantenknipsels en ander documentatiemateriaal bevond, maar ook een groot aantal archieven en collecties op het gebied van de wandelsport. De tabel geeft een overzicht.
Lijst van wandelarchieven en -collecties die in 2011 en 2012 zijn overgebracht naar het RAN.
vooraan staat het archiefnummer.
1 1241 KNBLO, 1908 – 2003
2 1273 KNBLO-NL, 2004 – 2010
3 1274 Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen, 2003 - 2011
4 1372 Nederlandse Lange Afstands Wandel Bond (NLAWB)
5 1271 Noord-Nederlandse Wandel Bond (NNWB), 1937 - 1996
6 1317 Wandelsport Organisatie Nederland, 1993 - 2003
7 1275 Vereniging van Gouden Kruisdragers Vierdaagse, 1952 - 2009
8 1277 Nijmeegs Wandelverbond (NWV), 1960 - 1993
9 1278 Wandelkring Arnhem en Omgeving, 1960 - 1992
1279 KNBLO-kring Gelderland, 1992 - 2007
1280 Collecties wandelsport, 1909 - 2005
1321 Collectie Claassen, 1909 – 2011**
Verwerving In 1979 heeft de KNBLO die toen nog in Den Haag was gevestigd, de documenten die niet voor de lopende administratie van belang waren aan het Gemeentearchief van Nijmegen overgedragen. In 1989 volgde een aanvulling. Het ging om bij elkaar twintig meter.
verhuizing van de wandelsportarchieven van het kantoor van KNBLO-Nederland naar het RAN vond in de lente van 2011 plaats. Later dat jaar en in 2012 volgden enkele nagekomen zendingen. Alles bij elkaar telde het KNBLO-archief toen 66 meter.
Selectie Tijdens de inventarisatie zijn grote aantallen mappen en losse stukken (vooral flyers, folders, stickers, brochures, wandelroutes, reglementen) meermalen aangetroffen.
VVV-lijst bevat dan ook vooral dubbelen.
nummers die hierin zijn opgenomen, zijn aangemerkt als historisch ‘onbelangrijk’. Een derde categorie bestaat uit stukken die betrekking hebben op wandelsport in het buitenland. Archivering hiervan is geen taak van het RAN.
zijn 18 strekkende meter archief.
Ordening In 1981 heeft M. Beekhuis dit archief geïnventariseerd. Een plaatsingslijst hiervan is toegevoegd aan de inventaris uit 1981.Op het moment dat de inventarisatie begon, bestond het archief van de KNBLO uit drie delen.
was in 1981 geïnventariseerd (archiefnummer 427)
was in 1989 overgebracht. Er bestond een plaatsingslijst (nummer 427)
was in 2011 overgebracht.
van algemene aard
delen dienden geïntegreerd te worden. De hoofdindeling lag voor de hand:
Stukken van algemene aard; 2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.
inventaris uit 1981 maakte hier onderscheid tussen de ingekomen en uitgaande stukken van het bestuur als zodanig, en die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit onderscheid bleek ook na midden jaren zeventig relevant.
ingekomen en uitgaande stukken zijn in 1928 voor het eerst geordend in zogenaamde bundels. Aanvankelijk was het onderscheid tussen N (nationaal) en I (internationaal). Vanaf 1954 maakte de administratie onderscheid tussen A (algemeen), I (internationaal), M (Maandblad Op Goede Voet), O (organisatie, opgevat als de wandelsportverenigingen en hun leden) en V (Vierdaagse). Vanaf 1966 resteerde hiervan het onderscheid tussen A (algemeen) en V (Vierdaagse). De serie V is tot en met 2002 blijven bestaan.
inventarisator uit 1981 heeft al deze bundels onder de stukken van algemene aard geschaard. Dit is vanuit het gezichtspunt van de administratie een verdedigbare keuze. Met het oog op toekomstige onderzoekers heb ik alleen de bundels met de letters N en A hier ondergebracht. De andere heb ik onder ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’ ondergebracht in de rubrieken waarbij ze inhoudelijk passen.
in 2.2.3. Met nationale en internationale organisaties;
in 2.1.5. Publiciteit en communicatie
in 2.2.1. Met de wandelkringen
in 2.3.1. Vierdaagse
betreffende afzonderlijke onderwerpen
tabel vergelijkt de indeling van de rubriek ‘Stukken betreffende (bijzondere) afzonderlijke onderwerpen’ in de inventarissen van 1981 en 2012.
1981 2012
Oprichting en instandhouding 2.1. Organisme
2.1.1. Oprichting, instandhouding en opheffing
2.1.2. Organisatie
2.1.3. Bestuur, bestuursleden, ereleden
Financiën 2.1.4. Financiën
2.1.5. Publiciteit en communicatie
Samenwerking 2.2. Samenwerking
De kringen 2.2.1. Met de wandelkringen
Overkoepelend orgaan: NSF 2.2.3. Met nationale en internationale organisaties
Zusterinstellingen 2.2.2. Met andere landelijke wandelsportbonden
Activiteiten 2.3. Taakuitoefening
Afstandsmarsen 2.3.1. Vierdaagse
In Nederland (Vierdaagse) 2.3.2. Overige wandelsport
In Nederlands-Indië 2.3.3. Andere sporten
In andere landen 2.3.4. Sportcursussen
Overige sportwedstrijden
Cursussen
is duidelijk dat de indeling – afgezien van de bovengemaakte opmerkingen – in grote trekken hetzelfde is gebleven.
inventaris bevat overigens in de documentatie stukken van na 2003, die hier beter op hun plaats waren dan in de inventarissen van de beide opvolgers: KNBLO-NL en de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen.
in rubriek 2.3.1.7.3. opgenomen foto’s zijn opgenomen in de beeldbank van het RAN en via de digitale studiezaal te raadplegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".