483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


Rubriek: 1.2.2.1.4.2 Polderlasten
Serie: 1294-1390 "Rollen" of kohieren van belastingplichtigen, 1838 - 1943, 97 katern
VerwervingHet archief is rond 1970 overgebracht naar het Gemeentearchief Nijmegen. Nadat in 1982 het Polderdistrict "Groot Maas en Waal" was ontstaan werd de zetel daarvan verplaatst naar Druten. Bij de ontruiming van het districtshuis aan de Oranjesingel te Nijmegen kwam nog een grote hoeveelheid archiefstukken te voorschijn, die naar het Gemeentearchief werden overgebracht. In 1987 werd vanuit het districtshuis in Druten het archief van het Polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" 1946 - 1969 overgebracht. Daarbij werden ook nog stukken van de Ooijpolder aangetroffen.
OrdeningVoor de inventarisatie van deze archieven is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inventarisatieschema's voor de waterschapsarchieven (zie Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359 - 361). De hoofdindeling van de schema's naar stukken van algemene aard en naar stukken betreffende bijzondere onderwerpen is ook hier toegepast. In de onderverdeling van de hoofdrubriek "stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is in afwijking van de schema's gekozen voor een tweedeling in "organisme" en "taakuitvoering", waarmee voor de onderhavige eenvoudig gestructureerde archieven kon worden volstaan.

Het oudste gedeelte van het archief van de polder Circul van de Ooij, lopend over 1580 - 1837 gaf als gevolg van de eerdere bewerkingen relatief de meeste problemen. Het feit dat in dat gedeelte door de inventarisator Van der Helm verschillende voorheen losse stukken in verzamelbanden waren bijeengebonden (* zie inv.nrs. 102, 593, 599 en 614 - 616) leverde wat de indeling betreft geen wezenlijke moeilijkheden op. De beslissing om deze banden intact te laten was daarom geen moeilijke. In zijn inventaris heeft Van der Helm de inhoud per rubriek chronologisch en minutieus beschreven. Bij de herinventarisatie zijn de stukken van deze banden per zaak beschreven en zijn de beschrijvingen vervolgens ondergebracht in de desbetreffende rubrieken van het nieuwe schema.

In de negentiende eeuw is door de verschillende secretarissen een aantal series gevormd, die ook Van der Helm intact had gelaten. Deze series zijn bij de herinventarisatie gehandhaafd en waar nodig hersteld c.q. aangevuld. In de series van ingekomen en van uitgegane stukken bleek Van der Helm diverse stukken ondergebracht te hebben die hij eigenlijk had moeten opnemen in zijn verzamelbanden, maar kennelijk over het hoofd had gezien. Deze stukken zijn weer uit die series gelicht en thans per zaak afzonderlijk beschreven.
De in het tweede gedeelte van het archief van de Circul van de Ooij (1838 - 1958) voorkomende series zijn aangevuld met de bij de inventarisatie aangetroffen losse stukken. De dossiers van na 1942, die oorspronkelijk door de Polder "Beek" waren aangelegd en door de Circul van de Ooij waren voortgezet, zijn gesplitst.
BronnenBeekman, A.A., Het dijkrecht van de Duffel van 12 juni 1364. In : Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel V (1902), 297 - 304.
Gorissen, F., Niederrheinische Städteatlas / Geldrische Städte, 1. Heft, Nimwegen. Kleve, 1956.
Klein Lankhorst, J., Enkele aspecten van de Circul van de Ooij 1580 - 1749. Nijmegen, 1983 (doctoraal scriptie in type-script).
Kuiper, C.J., De geschiedenis van de Ooijpolder. Een historisch-geografisch onderzoek naar de afwateringsproblemen van een rivierpolder. Amsterdam, 1986. (doctoraal-scriptie; in type-script).