510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Waalse Gemeente Nijmegen (1644-1973)
Evangelisch Lutherse Gemeente (1623-1995)
Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land (1591)
Statie van de Jezuïeten te Nijmegen (1616-1820)
Statie van de Minderbroeders te Nijmegen (1624-1820)
Statie van de Augustijnen te Nijmegen (1634-1820)
Statie van de Predikheren te Nijmegen (1673-1820)
Doopsgezinde gemeente Nijmegen (1602)
Joodse gemeente te Nijmegen (1300)
Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen (1475-1700)
Parochie Neerbosch (1650-1853)
Periode 1592 - 1835
Bereik en inhoud De retroacta zijn gedateerd van 1592 - 1835. Het betreft voornamelijk delen met registraties van dopen, huwelijken, overlijdens en begravenissen.
Omvang 7,625 m.
Medium 9 m; papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Rob Meijer (2014)
Geschiedenis van het archief Bij keizerlijk decreet van 8 november 1810 werd ook ook in het arrondissement Nijmegen per 1 januari 1811 een deel van de Franse wetgeving uitvoerbaar verklaard. Hierdoor diende onder andere voortaan een registratie van de burgerlijke stand te worden bijgehouden. Om een beginpunt voor deze registratie te hebben, werd in dat jaar dan ook een besluit genomen waarbij de sous-prefecten in de nieuwe departementen werden uitgenodigd de maires opdracht te geven de doopregisters en verdere registraties van de burgerlijke stand over te nemen van de predikanten en andere bezitters van zulke registers en akten. De overbrenging van deze ‘retroacta (stukken die oorspronkelijk in een ander verband zijn opgemaakt) van de burgerlijke stand’ heeft vaak zeer onvolledig plaatsgevonden, zoals wel blijkt uit het feit dat talrijke bescheiden van deze aard bij de kerkelijke gemeenten zijn blijven berusten.
Per Koninklijke Besluiten van 1919 en 1929 zijn deze stukken vervolgens overgebracht naar het Rijksarchiefdepot in Gelderland.
In 1942 heeft het Rijksarchief de op Nijmegen en het schependom betrekking hebbende stukken in bewaring gegeven aan het Nijmeegse gemeentearchief.
Verwerving In 1999 zijn de stukken, toen al in bewaring bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), door het Rijksarchief in Gelderland vervreemd en definitief eigendom geworden van de gemeente Nijmegen.
Selectie Er zijn geen stukken geselecteerd voor vernietiging.
Ordening Bij zijn oorspronkelijke inventaris van alle Gelderse retroacta van de burgerlijke stand, is Driessen in 1933 uitgegaan van de toenmalige indeling in burgerlijke gemeenten, alsmede de oude kerspel-indelingen. Voor de huidige inventaris van het gedeelte betreffende Nijmegen en het schependom, is gekozen voor een eenvoudige indeling naar archiefvormer.
Voorwaarden voor raadpleging Openbaar.
Publicaties - Driessen, H.L.; De Retroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland; Utrecht, 1933
- Zoeklicht op Nijmegen: genealogische heraldische bundel, L.W.M. Berenbroek, P.M. op den Brouw, N.A. Hamers; Nijmegen 1980
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".